foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

« wstecz

 

 

studia stacjonarne I i II stopnia  

i niestacjonarne I i II stopnia stopnia

 


  Ulotka  PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

Technologia żywności i żywienie człowieka to kierunek integrujący wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Inżynier technologii żywności opracowuje i wykorzystuje technologie otrzymywania produktów żywnościowych wysokiej jakości, estetycznie opakowanych, smacznych, zdrowych. Absolwent kierunku jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności.

 

Forma studiów:

 

Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia niestacjonarne I stopnia trwają 4 lata (8 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

 

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia - 

magisterskich, a następnie na studiach  III stopnia.

 

Student ma możliwość wyboru jednego z bloków tematycznych dotyczących technologii żywności pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Zdobywa wiedzę w ramach trzech podstawowych bloków przedmiotów obowiązkowych: ogólnych, kierunkowych podstawowych i kierunkowych zawodowych. Kształcenie obejmuje również blok  przedmiotów ekonomicznych.

 

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 4 lata a drugiego stopnia trwają 2 lata. Student ma możliwość wyboru jednego z bloków tematycznych dotyczących technologii żywności pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Zdobywa wiedzę w ramach trzech podstawowych bloków przedmiotów obowiązkowych: ogólnych, kierunkowych podstawowych i kierunkowych zawodowych. Kształcenie obejmuje również blok przedmiotów ekonomicznych.

 

Specjalności:

 

 •   żywienie człowieka (s, n  - tylko II stopień)
 •   przetwórstwo żywności (s, n  - tylko II stopień)

 

Specjalizacje:

 

Przykładowe specjalizacje realizowane na kierunku to: żywienie człowieka, gastronomia, technologie: mleczarska; mięsa i przetworów mięsnych; owoców, warzyw i grzybów; przetwórstwo zbóż; biotechnologia żywności, zarządzanie jakością żywności i inne. 

 

 

 

Perspektywy zawodowe:

 

W zawodzie technologa żywności i żywienia człowieka występuje wiele specjalizacji, a za tym idzie również różnorodność
zajmowanych stanowisk. Absolwent jest przygotowany m.in. do pracy w przedsiębiorstwach jako:

 

 • kierownik wyższego szczebla np. zakładu, gdzie dba o sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa;
 • kierownik średniego szczebla np. zmiany, linii, gdzie nadzoruje pracę podległych mu pracowników oraz koordynuje i nadzoruje przebieg poszczególnych etapów produkcji;
 • kierownik niższego szczebla - brygadzista, główny technolog;
 • laborant, który wykonuje wszechstronne analizy biochemiczne surowców, produktów, czuwa nad ich jakością;
 • pracownik naukowy, który opracowuje nowe receptury i technologie w skali laboratoryjnej, prowadzi badania nad
  poprawą jakości i trwałości produktów spożywczych, dodatkowo poszerzają swoją wiedzę, prowadzą
  działalność dydaktyczną.

 

 


Absolwent może pracować m.in. w:


•    różnych działach przemysłu spożywczego,
•    chłodnictwie i przechowalnictwie żywności,
•    placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności,
•    zakładach żywienia zbiorowego,
•    przy projektowaniu i organizacji procesów technologicznych oraz opracowywaniu nowych wyrobów,
•    w dystrybucji i handlu żywnością,
•    kształtowaniu jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów spożywczych.

 

 

 

Stawiamy na praktykę!


•    zajęcia terenowe i praktyczne
•    samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
•    praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
•    wymiana międzynarodowa w ramach programu LLP-Erasmus oraz krajowa poprzez program MOSTAR
•    wsparcie Biura Karier Studenckich
•    lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
•    szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

 

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły. 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45 lub 445 68 85

rekrutacja@up.lublin.pl

 

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:

tel. 81 462 33 88

dziekanat.nzb@up.lublin.pl