[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

13.05.2016

L.dz. KB/ 31 / 2016
 
  

Dyrektor, Kierownik

Jednostki Organizacyjnej

w/m

  

Przepis art. 237³ §2 – Kodeks Pracy, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. wraz z póź. zm. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, precyzują działalność szkoleniową w jednostkach organizacyjnych. 

 

Uprzejmie informuję, że szkolenia okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Uczelni są realizowane w formie samokształcenia kierowanego, a dla pracowników obsługi w formie instruktażu. Zgodnie z § 16 ust.1 ww. rozporządzenia szkolenie okresowe powinno kończyć się egzaminem sprawdzającym.

 

Przed każdym egzaminem zostaną przeprowadzone konsultacje, szkolenie w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych grup pracowniczych / zajmowane stanowisko, obowiązki i odpowiedzialność, czynniki środowiska pracy /. 

 

Na szkolenia – KONSULTACJA + EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY ( pisemny) zapraszamy: 

1. Pracowników nowozatrudnionych / zatrudnionych po 08.05.2015 do chwili obecnej/ 

2. Pracowników, którzy nie posiadają aktualnego szkolenia okresowego z bhp / nie uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w okresie od lutego do kwietnia 2016 /  

 

Data Szkolenia -   20.05.2016 o godz. 10.00

Miejsce szkolenia -   Sala 301 – AGRO II ul. Akademicka 15
 

Obecność na szkoleniu obowiązkowa.

 

 


« wstecz