[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

16.03.2016

L.dz. KB/ 26 / 2016

 
 

Dyrektor, Kierownik

Jednostki Organizacyjnej

w/m

 

 

 

Przepis art. 237³ §2 – Kodeks Pracy, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. wraz z póź. zm. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, precyzują działalność szkoleniową w jednostkach organizacyjnych.

  

Uprzejmie informuję, że szkolenia okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Uczelni zatrudnionych na stanowiskach: naukowo – dydaktycznych, dydaktycznych, technicznych, administracyjnych są realizowane w formie samokształcenia kierowanego.

 

Zgodnie z § 16 ust.1 ww. rozporządzenia szkolenie okresowe powinno kończyć się egzaminem sprawdzającym.

Przed każdym egzaminem zostaną przeprowadzone konsultacje w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych grup pracowniczych / zajmowane stanowisko, obowiązki i odpowiedzialność, czynniki środowiska pracy /.

 

Konsultacje prowadzone będą przez Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy oraz pracowników Sekcji ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.

 

 

Na szkolenia – KONSULTACJA + EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY ( pisemny) – zapraszamy pracowników Uczelni zgodnie z ustalonym terminem i czasie szkolenia.

 

 

Obecność na szkoleniu obowiązkowa, a w przypadku obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej udział w szkoleniu w podanym terminie, istnieje możliwość zmiany terminu na inny / proszę uzgadniać z Sekcją ds. BHP/

 

 

 

 
W załączeniu:

Załącznik nr 1 – Terminy szkoleń

 
 
 

 
[ NIEZBĘDNE MATERIAŁY I DOKUMENTY W SEKCJI BHP ]
 
 

 
 
TERMINY KONSULTACJI i EGZAMINÓW SPRAWDZAJĄCYCH Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

 

1. Pracownicy NAUKOWO – DYDAKTYCZNI / z niżej wymienionych Wydziałów /

- Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

- Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 
 08 kwiecień 2016 r. w godz. 10ºº - 12³º

 Sala 301 – AGRO II ul. Akademicka 15

 
 
- Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 

08 kwiecień 2016 r. w godz. 12³º - 15ºº

Sala 301 – AGRO II ul. Akademicka 15

 

 

2. Pracownicy INŻYNIERYJNO – TECHNICZNI / z niżej wymienionych Wydziałów /

 

- Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
15 KWIECIEŃ 2016 r. w godz. 10°º - 12³º
Sala 301 – AGRO II ul. Akademicka 15 
 
- Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
- Wydział Agrobioinżynierii  

15 kwiecień 2016 r. w godz. 12³º - 15ºº

Sala 301 – AGRO II ul. Akademicka 15 

 

- Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

- Wydział Inżynierii Produkcji  

22 kwiecień 2016 r. w godz. 10ºº - 12³º

Sala 301 – AGRO II ul. Akademicka 15 

 

 

3. Pracownicy JEDNOSTEK POZAWYDZIAŁOWYCH oraz CENTRALNEGO LABORTORIUM AGROEKOLOGICZNEGO

22 kwiecień 2016 r. w godz. 10ºº - 12³º

Sala 301 – AGRO II ul. Akademicka 15

 

 

4. Pracownicy ADMINISTRACJI  

22 kwiecień 2016 r. w godz. 12³º - 15ºº

Sala 301 – AGRO II ul. Akademicka 15


« wstecz