foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Postępowania habilitacyjne:

01.07.2016

   

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

1.         

08 czerwca 2016 roku - do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Karoliny Wójciak o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

2.         

08 czerwca 2016 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Karoliny Wójciak w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

3.         

29 czerwca 2016 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania: dr hab. Bartosza Sołowieja na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Karolinie Wójciak stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

4.

12 września 2016 roku do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła z dnia 09 maja 2016 r. decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852 ze zm.), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

1. przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

2. sekretarz Komisji - dr hab. Urszula Pankiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. recenzent – prof. dr hab. Władysław Migdał – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

4. recenzent – prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

5. recenzent – dr hab. Bartosz Sołowiej - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. członek komisji – dr hab. Justyna Żulewska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

7. członek komisji – prof. dr hab. Waldemar Gustaw - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5

12 września Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła: prof. dr hab. Władysława Migdała i prof. dr hab. Andrzeja Jarmoluka o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Karolinie Wójciak stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii  żywności i żywienia

6.

17 października wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Karoliny Wójciak opracowana przez prof. dr. hab. Władysława Migdała

7.

20 października wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Karoliny Wójciak opracowana przez prof. dr. hab. Andrzeja Jarmoluka

8.

21 października wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Karoliny Wójciak opracowana przez dr. hab. Bartosza Sołowieja

9.

21 listopada 2016 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, gdzie w jednomyślnym jawnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr inż. Karolinie Wójciak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę

  

 DOKUMENTY:

 

 

 


« wstecz