foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Postępowania habilitacyjne:

17.05.2016

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

 

 

1.         

07 marca 2016 roku - do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Aldony Soboty  o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

2.         

07 marca 2016 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Aldonie Sobocie  w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

3.         

20 kwietnia 2016 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania: prof. dr hab. Jerzego Jamroza na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr  Aldonie Sobocie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

4.            

17 maja 2016 roku do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła  z dnia 09 maja 2016 r. decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852 ze zm.), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

1.  przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Wiktor Obuchowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2.  sekretarz Komisji- dr hab. Magdalena Polak-Berecka - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. recenzent – prof. dr hab. Halina Gambuś – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

4.  recenzent – prof. dr hab. Antoni Golachowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

5. recenzent – prof. dr hab. Jerzy Jamroz - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6.  członek komisji – dr hab. Iwona Konopka – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

7. członek komisji – dr hab. Dominik Szwajgier - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5.         

17 maja 2016 roku Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła: prof. dr. hab. Antoniego Golachowskiego i prof. dr hab. Halinę Gambuś o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Aldonie Sobocie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii  żywności i żywienia

6.         

17 czerwca wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Aldony Soboty opracowana przez prof. dr. hab. Antoniego Golachowskiego

7.         

28 czerwca wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Aldony Soboty opracowana przez prof. dr. hab. Jerzego Jamroza

8.         

1 lipca wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Aldony Soboty opracowana przez prof. dr hab. Halinę Gambuś

9.         

06 lipca 2016 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, gdzie w jawnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Aldonie Sobocie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Aldony Soboty w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia

 


« wstecz