foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Postępowania habilitacyjne:

16.06.2014

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

  

 1.  16 czerwca 2014 roku - do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Małgorzaty Karwowskiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 2. 16 czerwca 2014 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Małgorzacie Karwowskiej w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 3. 24 września 2014 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania: prof. dr hab. Waldemara Gustawa na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Małgorzacie Karwowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
 4.

17 października 2014 roku do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595. Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

1. przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2. sekretarz Komisji- dr hab. Paweł Glibowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. recenzent – prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4. recenzent – dr hab. Aleksandra Kwiatkowska prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

5. recenzent – prof. dr hab. Waldemar Gustaw - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. członek komisji – dr hab. Krzysztof Dasiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

7. członek komisji – prof. dr hab. Irena Perucka - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 5. 20 października 2014 roku Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła: prof. dr hab. Andrzeja Jarmoluka i dr hab. Aleksandrę Kwiatkowską prof. UMW o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Małgorzacie Karwowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
 6. 27 listopada 2014 roku wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr Małgorzaty Karwowskiej opracowana przez prof. dr hab. Andrzeja Jarmoluka
 7. 27 listopada 2014 roku wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr Małgorzaty Karwowskiej opracowana przez prof. dr hab. Waldemara Gustawa
 8. 03 grudnia 2014 roku wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr Małgorzaty Karwowskiej opracowana przez dr hab. Aleksandrę Kwiatkowską prof. nadzw. UWM
 9. 09 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, gdzie w jednomyślnym jawnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Małgorzacie Karwowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę
 10.  4 lutego 2015 roku podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Karwowskiej
   

 

 

DOKUMENTY

 


« wstecz