UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

21.06.2017

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego ze  środków unijnych, realizowane będzie m.in. działanie „Współpraca”, które ma na celu wspieranie innowacyjności w rolnictwie.


Planowany termin naboru wniosków to: 30 czerwca 2017 r. – 31 lipca 2017 r.

Działanie promuje współpracę w zakresie funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Zakres wsparcia:
·        Funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI),
·        Realizacja projektów, które prowadzą do opracowania i wdrażania innowacji.

Oczekiwanym efektem współpracy podmiotów powinny być nowe, innowacyjne rozwiązania praktycznych problemów zidentyfikowanych prze zainteresowane strony.

Podmioty mogące tworzyć grupę (EPI),
składają się z co najmniej dwóch różnych podmiotów, należących do następujących kategorii:
·        rolnicy,
·        właściciele lasów,
·        jednostki naukowe oraz uczelnie,
·        przedsiębiorcy,
·        podmioty świadczące usługi doradcze.


Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi do 12 000 000 zł na jednego beneficjenta.
 
Pomoc przyznaje się w wysokości do:
1.     100% kosztów ogólnych i kosztów bieżących,
2.      90% kosztów badań,
3.      50% pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji.

Więcej informacji na następujących stronach internetowych:
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/

 

Legislacja
1.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 poz. 541 z poźn. zm.) - Przejdź.
2.Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz 2016 r. poz. 337) - Przejdź.
3.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – Przejdź.
4.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – Przejdź.
 

Kontakt: CENTRUM NAUKI, ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW I FUNDUSZY - NR POKOJU 463
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99

 


« wstecz