Aktualności


 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza nabór

na studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) prowadzone w jęz. angielskim

 

 

 na n/w wydziałach : - Wydział Agrobioinżynierii,

- Wydział Medycyny Weterynaryjnej

- Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt,

- Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

- Wydział Inżynierii Produkcji  

 

 1. Studia będą prowadzone w dziedzinie nauk weterynaryjnych oraz w dziedzinie nauk rolniczych w następujących dyscyplinach : agronomia, ochrona i kształtowanie środowiska, zootechnika, ogrodnictwo oraz inżynieria rolnicza.
 2. Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:
 • Sporządzone w jęz. angielskim podanie o przyjęcie na studia
 • Sporządzony w jęz. angielskim życiorys
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w jęz. polskim lub angielskim (oryginał dyplomu do wglądu)
 • Kwestionariusz osobowy w jęz. angielskim
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w danej dziedzinie nauki
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
 • Krótki opis obszaru zainteresowań naukowych kandydata, w ramach którego chce realizować rozprawę doktorską sporządzony w języku angielskim
 • Dokumenty potwierdzające działalność naukową jeżeli kandydat posiada,
 • 3 fotografie bez nakrycia głowy w tym jedna 4,5 x 6,5cm oraz dwie 3,5 x 4,5cm
 • W przypadku cudzoziemców : ważna wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski, polisa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. 

 

 1. Dokumenty powyższe powinny być złożone najpóźniej do dnia 12 września 2014r. do Biura Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, pok. 463 (III piętro w budynku REKTORAT-u),
  Kontakt: Jerzy Horbowski-Zaranek  tel. 81 445 60 15.
 2. Wszystkie szczegóły odnośnie postępowania rekrutacyjnego dostępne są w treści Uchwały nr 34/2013/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  z dnia 11 kwietnia 2014r.  (http://bip.up.lublin.pl/uchwaly/?rocznik=2014)
 3. Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym w/w studia są prowadzone jako studia płatne.

   

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE na anglojęzyczne studia stacjonarne III st. (doktoranckie) w roku akademickim 2014-15
 

 • na Wydziale BiHZ - odbędzie się dnia … września 2014r.
  w Dziekanacie Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Akademicka 13, pok. 354
   
 • na Wydziale OiAK - odbędzie się dnia 17 września 2014r.  godz.9.00
  w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, ul. Akademicka 13, pok. 452
   
 • na Wydziale Agrobioinżynierii - odbędzie się dnia 17 września 2014 r. godz.9.00
  w Dziekanacie Wydziału Agrobioinżynierii, ul. Akademicka 13, pok. 371
   
 • na Wydziale WIP - odbędzie się dnia 17 września 2014 r. godz. 10.00
  w Dziekanacie Wydziału Inzynierii Produkcji, ul. Głęboka 28, pok. 139
   
 • na Wydziale WET - odbędzie się dnia 16 września 2014 r. godz. 10.00
  w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, ul. Akademicka 13, pok. 457

 

Wymagane do kwalifikacji dokumenty należy składać w Biurze Wymiany Międzynarodowej (ul. Akademicka 13, pok. 463 ) do dnia 12.09.2014 r.

 

***

Terminy postępowania kwalifikacyjnego wydziałów :
Wydział Medycyny Weterynaryjnej   - 16.09.2014. o godz 10.00 , ul. Akademicka 13, pokój nr 457
Wydział Agrobioinżynierii                  - 17.09.2014. o godz  9.00 , ul. Akademicka 13, pokój nr 371
 

 

ENGLISH VERSION:

 

 

University of Life Sciences announces a call to full time third degree PhD studies in English

on the faculties:

 

- Faculty of Agrobioengineering

- Faculty of Veterinary Medicine

- Faculty of Biology and Animal Breeding

- Faculty of Horticulture and Landscape Architecture

- Faculty of Production Engineering

 

Studies will be conducted in the field of veterinary and agricultural sciences in the following discipline: agronomy, environment protection and development, animal husbandry, horticulture and agricultural engineering.

 

 1. Candidates should submit the following documents:
 • Application in English for admission to University
 • CV in English
 • A copy of the diploma (diplomas) of higher education (Bachelor and Master) in Polish or in English (the original diplomas for insight);
 • Personal questionnaire in English
 • Medical certificate indicating the absence of contraindications to study in the certain field of science
 • Document indicating the knowledge of English
 • Brief description of the area of scientific interests of the candidates within which they want to pursue a doctoral thesis written in English
 • Documents proving the scientific activities of the candidates if they have one
 • 3 photographs without headgear including one 4.5 x 6.5 cm and two 3.5 x 4.5 cm
 • In case of foreigners: a valid visa or a residence card or other documents entitling the candidates to stay in Poland, the policy in case of illnesse or acident for a period of training in Poland or the European Health Insurance Card or a declaration of accession to the insurance of National Health Fund immediately after the training begins

 

 1. The documents mentioned above should be submitted no later than 12 September 2014 to the Office of International Exchange University of Life Sciences in Lublin, ul. Akademicka 13, room 463 (third floor in the REKTORAT building). Contact: Jerzy Horbowski-Zaranek, mail : jerzy.horbowski@up.lublin.pl  , tel.: (+48 81) 445 6015
 2. All the details regarding the recruitment procedure are available in the text of Resolution No. 34/2013/2014 of the Senate of the University of Life Sciences in Lublin on 11 April 2014. (http://bip.up.lublin.pl/uchwaly/?rocznik=2014)
 3. Pursuant to art. 99 paragraph. 1 item 3 of the Law on Higher Education studies are conducted as fully paid.

 

Qualification procedure, (meeting with candidates who placed all required above documents) for full time PhD studies in English for  2014-15 academic year will take place accordingly:
 

 • On the Faculty of Agrobioengineering:
  17th Sept. 2014r. at  9.00 in Dean’s Office , ul. Akademicka 13, room No. 371
 • On the Faculty of Veterinary Medicine:
  16th Sept. 2014r. at  10.00 in Dean’s Office , ul. Akademicka 13, room No. 457
 • On the Faculty of Biology and Animal Breeding:
  … Sept. 2014r. at  … in Dean’s Office , ul. Akademicka 13, room No. 354
 • On the Faculty of Horticulture and Landscape Arch.:
  17 Sept. 2014r. at  9.00 in Dean’s Office , ul. Akademicka 13, room No. 452
 • On the Faculty of Production Engineering:
  17th  Sept. 2014r. at  10.00 in Dean’s Office , ul. Głęboka 28, room No.139.

 
All requred and mentioned above documents must be placed in International Exchange Office  (ul. Akademicka 13, room nb. 463 , RECTORATE Building) not later than  September 12th  2014. To : Jerzy Horbowski-Zaranek , (mail: jerzy.horbowski@up.lublin.pl, tel : 81 445 6015).

 

Download necessary documents:

 

A/ Personal Questionnaire

B/ Application for PhD studies

C/ Relegation for Medical Certificate

 

 


« wstecz

Relacje

    
20.02.2020
   
18.02.2020
        
17.02.2020
       
17.02.2020pracownicy
     
14.02.2020pracownicy
  
13.02.2020pracownicy
        
07.02.2020
     
07.02.2020
   
05.02.2020
   
04.02.2020ambasador
   
03.02.2020
  
30.01.2020pracownicy
     
29.01.2020
    
29.01.2020
    
24.01.2020
     
09.01.2020
     
08.01.2020
               
08.01.2020
               
03.01.2020
    
20.12.2019
          
20.12.2019pracownicy
                         
20.12.2019
          
20.12.2019
               
20.12.2019
    
19.12.2019
    
18.12.2019
    
17.12.2019pracownicy
   
17.12.2019pracownicy
      
13.12.2019
       
13.12.2019pracownicy
    
13.12.2019ambasador
    
12.12.2019
   
12.12.2019
       
11.12.2019pracownicy
    
09.12.2019
       
06.12.2019
                       
09.12.2019ambasador
    
09.12.2019pracownicy
       
06.12.2019
        
04.12.2019ambasador
     
03.12.2019foodscience
     
02.12.2019
       
29.11.2019
    
27.11.2019
    
26.11.2019
      
25.11.2019
                      
22.11.2019
  
22.11.2019agrobio
   
21.11.2019
  
20.11.2019pracownicy
   
19.11.2019
  
14.11.2019srodowiskowa
           
11.11.2019
    
09.11.2019
        
08.11.2019
    
05.11.2019
     
04.11.2019
          
31.10.2019
                       
31.10.2019
         
31.10.2019
  
30.10.2019ambasador
     
29.10.2019ogrodnictwo
     
29.10.2019ambasador
  
25.10.2019
  
25.10.2019
   
17.10.2019
               
16.10.2019
   
16.10.2019
  
10.10.2019ogrodnictwo
     
09.10.2019
     
04.10.2019
    
03.10.2019
   
02.10.2019
   
02.10.2019
  
02.10.2019
   
02.10.2019
  
01.10.2019
    
01.10.2019
     
30.09.2019
     
30.09.2019
  
27.09.2019
           
26.09.2019
   
23.09.2019
           
20.09.2019
     
16.09.2019ambasador
     
16.09.2019
        
16.09.2019
   
13.09.2019
       
12.09.2019
      
11.09.2019
        
03.09.2019
          
30.08.2019
      
26.08.2019pracownicy
      
26.07.2019
       
30.06.2019ogrodnictwo
           
09.07.2019
      
08.07.2019
          
03.07.2019
       
02.07.2019
      
28.06.2019
       
21.06.2019
               
19.06.2019
        
17.06.2019
          
13.06.2019
        
          
  
   
13.06.2019
        
11.06.2019
   
11.06.2019
       
11.06.2019
    
10.06.2019ambasador
      
07.06.2019
             
07.06.2019
      
06.06.2019
       
06.06.2019
     
04.06.2019
     
03.06.2019ambasador
      
03.06.2019
      
31.05.2019
      
31.05.2019
           
29.05.2019
       
28.05.2019
    
28.05.2019
    
21.05.2019
                          
22.05.2019
     
21.05.2019
      
21.05.2019
          
21.05.2019
          
20.05.2019
  
20.05.2019
     
17.05.2019
           
16.05.2019
  
16.05.2019
        
15.05.2019
       
14.05.2019
  
08.05.2019
       
08.05.2019
    
07.05.2019
             
06.05.2019
      
25.04.2019
          
24.04.2019
     
23.04.2019
                         
18.04.2019studenci
  
17.04.2019
  
17.04.2019
         
10.04.2019
    
09.04.2019
  
09.04.2019
  
08.04.2019
   
04.04.2019
    
01.04.2019ambasador
    
29.03.2019
                              
28.03.2019
                                           
28.03.2019
           
27.03.2019
  
26.03.2019ambasador
     
25.03.2019
      
22.03.2019
    
22.03.2019
  
22.03.2019
  
21.03.2019
  
20.03.2019
          
19.03.2019ambasador
                
14.03.2019
       
13.03.2019
                           
13.03.2019
            
12.03.2019
      
12.03.2019
          
11.03.2019
  
11.03.2019
          
08.03.2019ambasador
     
08.03.2019
           
05.03.2019
      
01.03.2019
               
25.02.2019
                          
22.02.2019
          
21.02.2019
      
12.02.2019
    
08.02.2019
    
05.02.2019
    
01.02.2019
    
01.02.2019
    
30.01.2019
  
29.01.2019ambasador
    
28.01.2019
     
25.01.2019
    
25.01.2019
  
22.01.2019
    
22.01.2019
     
18.01.2019
    
04.01.2019
                                     
21.12.2018
    
21.12.2018
                        
20.12.2018studenci
  
17.12.2018
    
13.12.2018
    
13.12.2018
    
11.12.2018
     
10.12.2018
    
   
04.12.2018
   
04.12.2018
  
03.12.2018
     
03.12.2018
                            
18.10.2018
                                 
29.11.2018ogrodnictwo
          
28.11.2018
  
27.11.2018
  
27.11.2018
  
22.11.2018
                          
23.11.2018
                       
23.11.2018ambasador
  
                                                 
22.11.2018
  
21.11.2018
  
20.11.2018
                             
20.11.2018
    
08.11.2018pracownicy
  
06.11.2018
  
26.10.2018
  
26.10.2018
   
22.10.2018
                         
22.10.2018
  
19.10.2018ambasador
    
10.10.2018
                                      
10.10.2018pracownicy
                            
03.10.2018
     
01.10.2018
    
24.09.2018
      
24.09.2018
                               
21.09.2018
    
19.09.2018
            
17.09.2018ambasador
  
14.09.2018
     
10.09.2018
          
05.09.2018
   
29.08.2018
  
27.08.2018
  
22.08.2018
  
17.08.2018
   
14.08.2018
  
09.08.2018
                            
28.07.2018
           
27.07.2018
  
16.07.2018
  
11.07.2018
                      
06.07.2018
                           
05.07.2018
   
04.07.2018
                              
02.07.2018
                         
02.07.2018
     
29.06.2018
           
29.06.2018
  
20.06.2018ogrodnictwo
          
27.06.2018ogrodnictwo
     
26.06.2018
     
26.06.2018
  
22.06.2018
    
20.06.2018student
  
19.06.2018studenci
  
19.06.2018
                              
15.06.2018
  
12.06.2018
  
11.06.2018

11.06.2018
  
11.06.2018
  
08.06.2018
  
07.06.2018
  
06.06.2018
                     
06.06.2018
    
04.06.2018
  
30.05.2018
   
29.05.2018
    
29.05.2018studenci
                                
29.05.2018
  
28.05.2018
  
25.05.2018
      
25.05.2018
  
25.05.2018
  
24.05.2018
       
21.05.2018
     
21.05.2018
   
18.05.2018
        
18.05.2018
  
14.05.2018
           
11.05.2018
                            
08.05.2018
  
08.05.2018
     
07.05.2018
  
07.05.2018
   
26.04.2018
                             
27.04.2018
                     
27.04.2018
  
27.04.2018
                            
26.04.2018pracownicy
  
25.04.2018studenci
                            
23.04.2018
                                        
23.04.2018
  
20.04.2018
  
20.04.2018
  
19.04.2018
  
18.04.2018studenci
         
17.04.2018
  
12.04.2018erasmus
      
11.04.2018
  
10.04.2018
        
06.04.2018
   
06.04.2018
  
06.04.2018
            
23.03.2018
         
23.03.2018ogrodnictwo
                      
21.03.2018
     
21.03.2018
  
20.03.2018
         
19.03.2018
    
19.03.2018
  
16.03.2018
      
13.03.2018
  
13.03.2018
    
12.03.2018
    
09.03.2018
      
07.03.2018
  
06.03.2018studenci
      
05.03.2018
   
28.02.2018
   
23.02.2018
  
20.02.2018
  
02.02.2018
  
26.01.2018
   
26.01.2018
  
26.01.2018
  
26.01.2018
  
25.01.2018
   
23.01.2018
   
22.01.2018
  
22.01.2018
  
18.01.2018
  
08.01.2018
  
03.01.2018
    
20.12.2017
  
19.12.2017
                 
15.12.2017
          
18.12.2017
  
18.12.2017
  
18.12.2017studenci
  
14.12.2017
  
13.12.2017studenci
   
13.12.2017
  
08.12.2017
  
08.12.2017
         
05.12.2017
  
01.12.2017
  
24.11.2017
           
30.11.2017
  
28.11.2017
        
28.11.2017
    
25.11.2017
    
  
22.11.2017studenci
  
20.11.2017
   
20.11.2017
  
17.11.2017
     
16.11.2017
  
13.11.2017
    
13.11.2017
   
10.11.2017
   
09.11.2017
   
08.11.2017
    
   
07.11.2017
   
31.10.2017
  
30.10.2017
      
27.10.2017
      
27.10.2017
    
27.10.2017
 
24.10.2017
   
23.10.2017studenci
     
12.10.2017pracownicy
          
11.10.2017
       
10.10.2017
 
06.10.2017
     
06.10.2017
  
06.10.2017
   
04.10.2017
      
04.10.2017
          
02.10.2017
   
16.09.2017
         
27.09.2017
  
27.09.2017
    
20.09.2017
      
13.07.2017
      
11.07.2017
    
07.07.2017
    
04.07.2017
             
04.07.2017
   
04.07.2017
              
04.07.2017
   
03.07.2017
       
30.06.2017
 
20.06.2017
        
19.06.2017weterynaria
    
16.06.2017
          
14.06.2017
   
13.06.2017agrobiobiologia
     
09.06.2017
    
07.06.2017
  
05.06.2017
   
01.06.2017
      
01.06.2017
       
31.05.2017foodscience
         
30.05.2017
   
26.05.2017
      
26.05.2017
   
24.05.2017
     
24.05.2017
    
24.05.2017
     
23.05.2017
        
16.05.2017
     
19.05.2017
    
19.05.2017
    
17.05.2017

17.05.2017
     
15.05.2017foodscience
   
15.05.2017
    
12.05.2017
  
10.05.2017
   
04.05.2017
    
29.04.2017
    
28.04.2017
    
26.04.2017
    
24.04.2017
    
24.04.2017biologia
   
21.04.2017
  
21.04.2017
 
19.04.2017
  
13.04.2017
    
10.04.2017agrobio
    
04.04.2017
    
   
27.03.2017
   
27.03.2017
   
20.03.2017
  
20.03.2017
   
17.03.2017wiprowip
   
15.03.2017
   
02.03.2017
    
20.02.2017wiprowip
    
26.01.2017
   
20.01.2017
    
21.12.2016
   
21.12.2016
     
21.12.2016
   
19.12.2016
   
16.12.2016
  
16.12.2016
   
14.12.2016
  
09.12.2016
  
05.12.2016
   
28.11.2016
  
24.11.2016
  
14.11.2016
   
10.11.2016
   
04.11.2016
  
02.11.2016
  
02.11.2016
   
28.10.2016
  
27.10.2016
   
24.10.2016
   
21.10.2016
  
14.10.2016studenci
   
03.10.2016
  
29.09.2016
   
29.09.2016
  
26.09.2016
 
31.08.2016
    
13.07.2016
    
11.07.2016
   
04.07.2016
   
01.07.2016
     
24.06.2016
 
20.06.2016
 
15.06.2016kandydaci
  
10.06.2016
    
02.06.2016
   
24.05.2016
     
19.05.2016
       
17.05.2016
   
17.05.2016biologia
   
12.05.2016
   
12.05.2016
  
11.05.2016
  
09.05.2016
  
28.04.2016
   
25.04.2016
  
14.04.2016
 
12.04.2016
    
11.04.2016
  
05.04.2016
   
04.04.2016ogrodnictwo
   
23.03.2016
 
16.03.2016
   
11.03.2016
    
21.01.2016
   
20.01.2016
   
14.01.2016
  
13.01.2016
05.01.2016
   
22.12.2015
   
18.12.2015
  
01.12.2015agrobio
   
26.11.2015
   
23.11.2015
   
20.11.2015media
     
13.11.2015
  
06.11.2015
 
30.10.2015
29.10.2015
23.10.2015
23.10.2015
    
19.10.2015
    
16.10.2015
  
14.10.2015
  
13.10.2015
   
01.10.2015
  
29.09.2015
  
17.09.2015
 
17.09.2015kandydaci
    
17.09.2015
  
08.09.2015
  
02.07.2015
  
30.06.2015absolwenci
    
29.06.2015foodscience
   
24.06.2015ogrodnictwo
   
11.06.2015
  
01.06.2015
  
01.06.2015
  
15.05.2015
    
06.05.2015
    
23.04.2015kandydaci
   
21.04.2015
 
14.04.2015
  
26.03.2015
  
16.03.2015kandydaci
    
16.03.2015
     
09.03.2015
  
19.02.2015studenci
   
10.02.2015
   
30.01.2015
   
29.01.2015
28.01.2015
  
19.01.2015
  
08.01.2015
03.12.2014
  
24.11.2014studenciwipro
  
21.11.2014
  
17.11.2014
   
05.11.2014
27.10.2014
  
17.10.2014
    
02.10.2014
01.10.2014
22.09.2014
    
19.09.2014
    
02.07.2014
25.06.2014
17.06.2014
    
12.06.2014
06.06.2014
        
05.06.2014
   
03.06.2014
  
02.06.2014
           
02.06.2014
        
26.05.2014
    
19.05.2014
    
16.05.2014
15.05.2014wnr
  
13.05.2014
     
12.05.2014kandydaci
   
05.05.2014wnr
     
05.05.2014studenci
       
28.04.2014
       
23.04.2014
  
15.04.2014
   
15.04.2014
       
15.04.2014
      
08.04.2014studenci
   
25.03.2014foodscience
           
24.03.2014
     
30.01.2014
                      
16.01.2014
              
09.12.2013studenci
                 
05.12.2013
           
19.11.2013absolwenci
       
18.11.2013studenci
                
21.10.2013pracownicy
                    
18.10.2013
          
30.09.2013studenci
     
30.09.2013
                  
23.09.2013
               
24.06.2013
     
17.06.2013
   
03.04.2013