[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

06.02.2014kandydaci

OGŁOSZENIE

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przedłuża do 21.02.2014r. nabór na studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) prowadzone w jęz. angielskim na n/w wydziałach:

- Wydział Agrobioinżynierii
- Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt,
- Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- Wydział Inżynierii Produkcji

1. Studia będą prowadzone w dziedzinie nauk weterynaryjnych oraz w dziedzinie nauk rolniczych w następujących dyscyplinach : agronomia, ochrona i kształtowanie środowiska, zootechnika, ogrodnictwo oraz inżynieria rolnicza.

 

2. Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Sporządzone w jęz. angielskim podanie o przyjęcie na studia (wzór do pobrania)
 • Sporządzony w jęz. angielskim życiorys
 • Odpis dyplomu (dyplomów) ukończenia studiów wyższych w jęz. polskim lub angielskim (oryginały dyplomów do wglądu)
 • Kwestionariusz osobowy w jęz. angielskim (wzór do pobrania)
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w danej dziedzinie nauki (skierowanie z BWM, ul. Akademicka 13, pok. 463)
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, (wg ustawy)
 • Krótki opis obszaru zainteresowań naukowych kandydata, w ramach którego chce realizować rozprawę doktorską sporządzony w języku angielskim
 • Dokumenty potwierdzające działalność naukową jeżeli kandydat posiada,
 • 3 fotografie bez nakrycia głowy w tym jedna 4,5 x 6,5cm oraz dwie 3,5 x 4,5cm
 • W przypadku cudzoziemców : ważna wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski, (kserokopia wizy i 1 strony paszportu)
 • polisa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.


3. Dokumenty powyższe powinny być złożone najpóźniej do dnia 21 lutego 2014r. do Biura Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, pok. 463 (III piętro w budynku REKTORAT-u),

4. Wszystkie szczegóły odnośnie postępowania rekrutacyjnego dostępne są w treści Uchwały nr 85/2012/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 czerwca 2013 r.

5. Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym w/w studia są prowadzone jako studia płatne.

 

kontakt:

 

mgr inż. Jerzy Horbowski-Zaranek

Tel./Fax: +48/81/ 445 65 80
e-mail: jerzy.horbowski@up.lublin.pl

 


« wstecz