[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

08.08.2014kandydaci

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza nabór

na studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) prowadzone w jęz. angielskim

 

 

 na n/w wydziałach : - Wydział Agrobioinżynierii,

- Wydział Medycyny Weterynaryjnej

- Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt,

- Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

- Wydział Inżynierii Produkcji  

 

 1. Studia będą prowadzone w dziedzinie nauk weterynaryjnych oraz w dziedzinie nauk rolniczych w następujących dyscyplinach : agronomia, ochrona i kształtowanie środowiska, zootechnika, ogrodnictwo oraz inżynieria rolnicza.
 2. Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:
 • Sporządzone w jęz. angielskim podanie o przyjęcie na studia
 • Sporządzony w jęz. angielskim życiorys
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w jęz. polskim lub angielskim (oryginał dyplomu do wglądu)
 • Kwestionariusz osobowy w jęz. angielskim
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w danej dziedzinie nauki
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
 • Krótki opis obszaru zainteresowań naukowych kandydata, w ramach którego chce realizować rozprawę doktorską sporządzony w języku angielskim
 • Dokumenty potwierdzające działalność naukową jeżeli kandydat posiada,
 • 3 fotografie bez nakrycia głowy w tym jedna 4,5 x 6,5cm oraz dwie 3,5 x 4,5cm
 • W przypadku cudzoziemców : ważna wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski, polisa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. 

 

 1. Dokumenty powyższe powinny być złożone najpóźniej do dnia 12 września 2014r. do Biura Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, pok. 463 (III piętro w budynku REKTORAT-u),
  Kontakt: Jerzy Horbowski-Zaranek  tel. 81 445 60 15.
 2. Wszystkie szczegóły odnośnie postępowania rekrutacyjnego dostępne są w treści Uchwały nr 34/2013/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  z dnia 11 kwietnia 2014r.  (http://bip.up.lublin.pl/uchwaly/?rocznik=2014)
 3. Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym w/w studia są prowadzone jako studia płatne.

   

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE na anglojęzyczne studia stacjonarne III st. (doktoranckie) w roku akademickim 2014-15
 

 • na Wydziale BiHZ - odbędzie się dnia … września 2014r.
  w Dziekanacie Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Akademicka 13, pok. 354
   
 • na Wydziale OiAK - odbędzie się dnia 17 września 2014r.  godz.9.00
  w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, ul. Akademicka 13, pok. 452
   
 • na Wydziale Agrobioinżynierii - odbędzie się dnia 17 września 2014 r. godz.9.00
  w Dziekanacie Wydziału Agrobioinżynierii, ul. Akademicka 13, pok. 371
   
 • na Wydziale WIP - odbędzie się dnia 17 września 2014 r. godz. 10.00
  w Dziekanacie Wydziału Inzynierii Produkcji, ul. Głęboka 28, pok. 139
   
 • na Wydziale WET - odbędzie się dnia 16 września 2014 r. godz. 10.00
  w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, ul. Akademicka 13, pok. 457

 

Wymagane do kwalifikacji dokumenty należy składać w Biurze Wymiany Międzynarodowej (ul. Akademicka 13, pok. 463 ) do dnia 12.09.2014 r.

 

***

Terminy postępowania kwalifikacyjnego wydziałów :
Wydział Medycyny Weterynaryjnej   - 16.09.2014. o godz 10.00 , ul. Akademicka 13, pokój nr 457
Wydział Agrobioinżynierii                  - 17.09.2014. o godz  9.00 , ul. Akademicka 13, pokój nr 371
 

 

ENGLISH VERSION:

 

 

University of Life Sciences announces a call to full time third degree PhD studies in English

on the faculties:

 

- Faculty of Agrobioengineering

- Faculty of Veterinary Medicine

- Faculty of Biology and Animal Breeding

- Faculty of Horticulture and Landscape Architecture

- Faculty of Production Engineering

 

Studies will be conducted in the field of veterinary and agricultural sciences in the following discipline: agronomy, environment protection and development, animal husbandry, horticulture and agricultural engineering.

 

 1. Candidates should submit the following documents:
 • Application in English for admission to University
 • CV in English
 • A copy of the diploma (diplomas) of higher education (Bachelor and Master) in Polish or in English (the original diplomas for insight);
 • Personal questionnaire in English
 • Medical certificate indicating the absence of contraindications to study in the certain field of science
 • Document indicating the knowledge of English
 • Brief description of the area of scientific interests of the candidates within which they want to pursue a doctoral thesis written in English
 • Documents proving the scientific activities of the candidates if they have one
 • 3 photographs without headgear including one 4.5 x 6.5 cm and two 3.5 x 4.5 cm
 • In case of foreigners: a valid visa or a residence card or other documents entitling the candidates to stay in Poland, the policy in case of illnesse or acident for a period of training in Poland or the European Health Insurance Card or a declaration of accession to the insurance of National Health Fund immediately after the training begins

 

 1. The documents mentioned above should be submitted no later than 12 September 2014 to the Office of International Exchange University of Life Sciences in Lublin, ul. Akademicka 13, room 463 (third floor in the REKTORAT building). Contact: Jerzy Horbowski-Zaranek, mail : jerzy.horbowski@up.lublin.pl  , tel.: (+48 81) 445 6015
 2. All the details regarding the recruitment procedure are available in the text of Resolution No. 34/2013/2014 of the Senate of the University of Life Sciences in Lublin on 11 April 2014. (http://bip.up.lublin.pl/uchwaly/?rocznik=2014)
 3. Pursuant to art. 99 paragraph. 1 item 3 of the Law on Higher Education studies are conducted as fully paid.

 

Qualification procedure, (meeting with candidates who placed all required above documents) for full time PhD studies in English for  2014-15 academic year will take place accordingly:
 

 • On the Faculty of Agrobioengineering:
  17th Sept. 2014r. at  9.00 in Dean’s Office , ul. Akademicka 13, room No. 371
 • On the Faculty of Veterinary Medicine:
  16th Sept. 2014r. at  10.00 in Dean’s Office , ul. Akademicka 13, room No. 457
 • On the Faculty of Biology and Animal Breeding:
  … Sept. 2014r. at  … in Dean’s Office , ul. Akademicka 13, room No. 354
 • On the Faculty of Horticulture and Landscape Arch.:
  17 Sept. 2014r. at  9.00 in Dean’s Office , ul. Akademicka 13, room No. 452
 • On the Faculty of Production Engineering:
  17th  Sept. 2014r. at  10.00 in Dean’s Office , ul. Głęboka 28, room No.139.

 
All requred and mentioned above documents must be placed in International Exchange Office  (ul. Akademicka 13, room nb. 463 , RECTORATE Building) not later than  September 12th  2014. To : Jerzy Horbowski-Zaranek , (mail: jerzy.horbowski@up.lublin.pl, tel : 81 445 6015).

 

Download necessary documents:

 

A/ Personal Questionnaire

B/ Application for PhD studies

C/ Relegation for Medical Certificate

 

 


« wstecz