foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Biotechnologia

« wstecz

studia stacjonarne I i II stopnia

 


  Ulotka PDF    |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

Biotechnologia to kierunek dający możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. 

 

Na studia stacjonarnych prowadzone są następujące specjalizacje: biotechnologia roślin, biotechnologia zwierząt, biotechnologia żywności i leków, biotechnologia przemysłowa i środowiska.

 

 

 ***

 

 

  

Kształcimy praktycznie!

 

Biotechnologia to kierunek dający możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej.

 

Przykłady przedmiotów:

biotechnologia w diagnostyce i leczeniu zwierząt, podstawy biotechnologii roślin, podstawy biotechnologii zwierząt,  biotechnologia w ochronie środowiska, biotechnologia żywności i leków,  inżynieria i aparatura bioprocesowa, wybrane biologiczne metody ochrony roślin, systemy pomiaru i kontroli w bioinżynierii.

 

Stawiamy na praktykę. 

 •  zajęcia terenowe i praktyczne
 •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                              
 •  staże i praktyki zagraniczne
 •  wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
 •  wsparcie Biura Karier Studenckich
 •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
 •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

 

  

 

Perspektywy zawodowe

 

Absolwent posiada wiedzę z  biotechnologii  stosowanej w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, ochronie zdrowia i ochronie środowiska;  zdobywa umiejętność projektowania bioprocesów  i bioproduktów.

 

Absolwent

może znaleźć pracę w:

 •  jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych,
 •  laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 •  jednostkach zajmujących się projektowaniem  procesów biotechnologicznych. 

 

  

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły. 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera z kierunku biotechnologia albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych .

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45 lub 445 68 85

rekrutacja@up.lublin.pl

 

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:

tel. 81 462 33 88

dziekanat.nzb@up.lublin.pl