BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Koła Naukowe

Studenckie Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BIOLOGÓW I HODOWCÓW ZWIERZĄT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

– HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

 

 

Początki Studenckiego Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (poprzednio Studenckie Koło Naukowe Zootechników) datują się od 1953 roku, a więc od czasu powstania Wydziału Zootechnicznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 1953-54 funkcję Przewodniczącego Koła pełnił Jan Burnatowski, a opiekunem z ramienia Wydziału był mgr Józef Zięba, późniejszy wieloletni Dziekan. Do 1965 roku działalność Koła miała charakter uzupełniający program nauczania i była realizowana w ramach 3 sekcji funkcjonujących przy ówcześnie istniejących Katedrach: Żywienia Zwierząt, Ogólnej Hodowli Zwierząt i Szczegółowej Hodowli Zwierząt.

W 1961 roku student Maksymilian Bomba w Ogólnopolskim Konkursie na prace zootechniczne organizowanym przez Instytut Zootechniki w Krakowie otrzymał II nagrodę za pracę nt. ”Monografia polskiego bydła czerwonego w POZH Tarnawatka”.

Inicjatywa zorganizowania Studenckiego Koła Naukowego Zootechników Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie powstała wiosną 1966 roku i znalazła gorące poparcie ówczesnych władz Wydziału Zootechnicznego, a zwłaszcza Pana Dziekana doc. dr hab. Ewalda Sasimowskiego. Z dniem 31 maja 1966 roku powołano 10 sekcji, w których rozpoczęło pracę ponad 90 studentów. Opiekunem Koła z ramienia Wydziału został dr inż. Marian Budzyński, a Prezesem Zdzisław Szostak.

Od początku istnienia jedną z podstawowych form działania studenckiego ruchu naukowego było organizowanie zebrań referatowo-dyskusyjnych i uczestnictwo w zjazdach, konferencjach, sejmikach bądź sympozjach krajowych oraz międzynarodowych.

W 1967 roku Koło uczestniczyło w VII Ogólnopolskim Zjeździe Studenckich Kół Naukowych Wyższych Szkół Rolniczych, który odbył się w Lublinie w dniach 3-6 maja. Zgłoszono 3 prace, które uzyskały I i II miejsce oraz wyróżnienie. Podczas VIII Ogólnopolskiego Zjazdu SKN WSR w Poznaniu w 1969 roku członkowie Koła przedstawili 6 prac, a Jury Zjazdu biorąc pod uwagę ich jakość wyróżniło KNZ z WSR Lublin przyznając mu I miejsce spośród wszystkich Kół Naukowych biorących udział w Zjeździe.

Od 1971 roku nową formą działalności KNZ stały się popularne wśród studentów obozy naukowe.

W ramach obchodów XX-lecia Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Lublinie, Koło zorganizowało w dniach 2-3 maja 1974 roku Ogólnopolską Sesję Kół Naukowych działających na Wydziałach Zootechnicznych. Na Sesji tej członkowie Koła przedstawili 4 prace, przy czym wszystkie zostały bardzo wysoko ocenione przez Jury Zjazdu (przyznano 2 x I miejsce i 2 x II miejsce). Praca wykonana w Sekcji Hodowli Bydła przez Z. Gajdę i J. Graboś nt. „Przydatność bydła rasy nizinnej czarno-białej do współczesnych wymogów selekcji na mleczność” była referowana podczas Międzynarodowej Sesji Kół Naukowych w Nitrze (Czechosłowacja) w 1975 roku.

Z okazji 100-rocznicy urodzin Prof. Romana Prawocheńskiego zorganizowano w Lublinie w 1977 roku Sejmik Studenckich Kół Naukowych Wydziałów Zootechnicznych AR, na którym zaprezentowano 26 opracowań naukowych, w tym 15 z KNZ w Lublinie (zdobyto pierwsze 3 miejsca).

W dniach 12-14 maja 1978 roku odbyło się w Lublinie Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych zorganizowane z okazji XXV-lecia Wydziału Zootechnicznego AR Lublin. Ogółem wygłoszono 29 doniesień, w tym 11 z ośrodka lubelskiego (zajęły one pierwsze miejsca w obu sekcjach problemowych).

Za całokształt swojej działalności w latach 1978-81 KNZ zdobyło trzykrotnie I miejsce w konkursie na najlepiej działające Studenckie Koło Naukowe przy AR w Lublinie. Na Międzynarodowych Sympozjach Kół Naukowych w Nitrze i Brnie w latach 1979-80 przedstawiono 5 prac.

Z okazji XXX-lecia Wydziału Zootechnicznego AR w Lublinie w dniach 25-26 listopada 1983 roku zorganizowano Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych i przedstawiono 9 prac.

W kolejnych latach z inicjatywy studentów utworzono w ramach Koła następne Sekcje specjalistyczne: Kynologiczna i Ochrony Środowiska.

Cyklicznie organizowano co 2 lata Sejmiki KNZ, na których prezentowano wyniki interesujących prac o charakterze naukowo-badawczym z materiałów powierzonych przez opiekunów poszczególnych sekcji lub zebranych pod ich kierunkiem przez studentów w czasie obozów naukowych.

Członkowie Koła rokrocznie uczestniczyli także w Studenckich Konferencjach Naukowych w kraju i zagranicą. Tematyka realizowanych prac dotyczyła nie tylko problemów hodowli i produkcji poszczególnych gatunków zwierząt ale stopniowo także innych zagadnień ogólnobiologicznych.

W roku 1993 zorganizowano Sejmik KNZ uświetniający obchody 40-lecia Wydziału Zootechnicznego AR w Lublinie, a w 1996 roku z okazji XXX-lecia KNZ.

W roku akademickim 1997/98 członkowie KNZoot w ramach Jubileuszu 45-lecia Wydziału Zootechnicznego i 5-lecia Oddziału Ochrony Środowiska zorganizowali cykl odczytów pod wspólnym tytułem „Zasłużeni Profesorowie Wydziału Zootechnicznego”. W cyklu zaprezentowane zostały sylwetki i dorobek naukowy profesorów: Laury Kaufman, Romana Prawocheńskiego i Adama Domańskiego.

W latach 1998-2000 z inicjatywy studentów powstały nowe Sekcje: Przyrodnicza, Biochemiczna, Etologii Zwierząt oraz Ekologii i ochrony wód. Spowodowało to znaczne rozszerzenie tematyki prac, którymi zajmowało się Koło i dotychczasowa jego nazwa stała się mało adekwatna do poruszanej problematyki, zwłaszcza w kontekście zmiany nazwy Wydziału Zootechnicznego oraz utworzenia nowego kierunku „Biologia”. Dlatego też na wniosek członków KNZ Rada Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2003 roku podjęła Uchwałę w sprawie zmiany nazwy Koła Naukowego Zootechników.

Aktualnie nazwa Koła brzmi: „Studenckie Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt”, a w jego ramach działają 24 sekcje specjalistyczne, których opiekunami naukowymi są nauczyciele akademiccy Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:

 

L.P. Sekcja Opiekun Strona www
1 Chemii fizjologicznej i toksykologii dr hab. Katarzyna Ognik  
2 Doradztwa rolniczego dr inż. Wiktor Bojar  
3 Ekologii i ochrony ekosystemów wodnych dr inż. Marcin Kolejko  
4 Ekologicznej produkcji żywności dr inż. Piotr Stanek, dr Aneta Brodziak  
5 Entomologiczna dr inż. Krzysztof Pawlęga  
6 Behawiorystyki zwierząt dr inż. Wanda Krupa  
7 Fizjologii zwierząt dr hab. Jerzy Lechowski  
8 Genetyki zwierząt dr hab. Brygida Ślaska, prof. UP  
9 Hipologiczna dr hab. Katarzyna Ognik  
10 Hodowli bydła dr hab. Witold Chabuz, dr inż. Paweł Żółkiewski  
11 Hodowli drobiu dr Justyna Batkowska  
12 Hodowli owiec i kóz dr hab. Andrzej Junkuszew  
13 Hodowli i biotechnologii świń dr hab. Marek Babicz, prof. UP  
14 Hodowli zwierząt łownych dr hab. Marian Flis WWW
15 Jeździectwa prof. dr hab. Sławomir Pietrzak  
17 Kynologiczna dr inż. Małgorzata Goleman  
18 Ornitologiczna dr inż. Grzegorz Grzywaczewski  
19 Pszczelarska dr inż. Grzegorz Borsuk  
20 Rybacka i akwarystyczna dr inż. Jacek Rechulicz WWW
21 Terrarystyczna dr hab. Lek. wet. Mirosław Karpiński, dr Robert Stryjecki  
22 Towaroznawstwa i bezpieczeństwa żywności dr inż. Monika Kędzierska-Matysek dr Anna Wolańciuk  
23 Zoohigieniczna dr Łukasz Wlazło  
24 Zwierząt futerkowych dr hab. Andrzej Jakubczak  
25 Żywienia zwierząt i paszoznawstwa dr hab. Renata Klebaniuk, prof. UP  

 

Opiekunami Koła na przestrzeni jego dziejów z ramienia Rady Wydziału były następujące osoby:

 

1966 - 71 dr inż. Marian Budzyński

1971 - 73 doc. Tadeusz Efner, dr Barbara Jarzynowa

1973 - 76 doc. dr hab. Czesława Kalinowska

1976 - 78 doc. dr hab. Tadeusz Majewski

1978 - 81 dr inż. Marian Kaproń

1981 - 84 doc. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

1984 - 87 doc. dr hab. Tadeusz Majewski

1987 - 90 doc. dr hab. Czesław Kowalczyk

1990 - 96 prof. dr hab. Eugeniusz Grela

1996 - 02 dr hab. prof. w. Leszek Drozd

2002 - 16 prof. dr hab. Sławomir Pietrzak

2016 - dr hab. Witold Chabuz

 

 

W roku 2003 w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt zorganizowano pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie Prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego i Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Prof. dr hab. Tomasza Gruszeckiego I Ogólnopolskie Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. "Środowisko-Zwierzę-Produkt". Podczas Konferencji studenci z takich ośrodków akademickich jak: AR Wrocław, AR Kraków, UWM Olsztyn, AP Siedlce i AR Lublin zaprezentowali 21 doniesień naukowych oraz 15 posterów. Tematyka przedstawionych prac obejmowała szeroki wachlarz zagadnień dotyczących problemów ochrony środowiska przyrodniczego, biologii ssaków, ptaków i ryb, a także hodowli i produkcji bydła, koni, trzody chlewnej, owiec i kóz, psów czy też zwierząt łownych. Zdaniem Komisji oceniającej przedstawione referaty i postery, poziom prezentowanych prac był bardzo wysoki. Warto podkreślić, że spośród 36 opracowań połowa została wykonana w KNBiHZ AR w Lublinie, a 7 z nich nagrodzono. Wszystkie prace zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych, a zwycięzcy otrzymali plakiety okolicznościowe oraz dyplomy uczestnictwa. Obszerne omówienie prac prezentowanych podczas Seminarium zamieszczono na łamach "Przeglądu Hodowlanego" 3/2004.

W latach 2005-2008 organizowano Międzynarodowe Seminaria Studenckich Kół Naukowych nt. "Środowisko-Zwierzę-Produkt" pod patronatem Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt AR W Lublinie Prof. dr hab. Tomasza Gruszeckiego. Cieszyły się one dobrą frekwencją i uznaniem uczestników. W obradach uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi z takich ośrodków akademickich jak: AR Kraków, UWM Olsztyn, AR Poznań, AR Wrocław i AR Lublin.

Z inicjatywy studentów utworzono w okresie 2010-2013 kolejne sekcje specjalistyczne takie jak: terrarystyczna, doradztwa rolniczego, entomologiczna, chemii fizjologicznej i toksykologii, fizjologii zwierząt, ekologicznej produkcji żywności, jeździectwa. W latach 2009-2013 zorganizowano pięć kolejnych Międzynarodowych Seminariów Studenckich Kół Naukowych pod Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego i Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, prof. dr hab. Eugeniusza Greli. Cieszyć może fakt, że corocznie prezentowano nie tylko większą liczbę doniesień naukowych i notowano uczestnictwo nowych ośrodków akademickich (ZUT Szczecin, UP Poznań, PWSZ Krosno), ale także obserwowano stały wzrost poziomu naukowego prac i merytorycznej dyskusji. Omówienie nagradzanych opracowań corocznie prezentowano na łamach czasopisma "Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie". W latach 2014-2016 zdecydowano zorganizować nie tylko kolejne XI - XIII MSSKN, ale także I, II i III Ogólnopolską Konferencję Doktorantów, które zostały bardzo dobrze przyjęte w środowisku,

Warto podkreślić, że spośród 103 opracowań ponad 30 zostało wykonanych w Kole Naukowym Biologów i Hodowców Zwierząt UP w Lublinie, a 11 nagrodzono i wyróżniono. Wszystkie prace zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych, a zwycięzcy otrzymali piękne plakiety okolicznościowe oraz dyplomy uczestnictwa.

Wzorowa postawa studentów i wielkie zaangażowanie opiekunów naukowych poszczególnych sekcji specjalistycznych pozwoliły na sprawne zorganizowanie wymienionego seminarium jak również świetnie rokują na przyszłość w aspekcie dalszej działalności Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Obszerne omówienie prac prezentowanych podczas seminarium zamieszczono na łamach kwartalnika "Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie" .

Aktywność poszczególnych sekcji specjalistycznych przejawia się również poprzez organizację wielu zebrań referatowo-dyskusyjnych, czy też wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów w określonych dziedzinach wiedzy.

Członkowie Koła corocznie uczestniczą także w międzynarodowych i krajowych seminariach studenckich kół naukowych w różnych ośrodkach akademickich (Olsztyn, Wrocław, Kraków i inne), zajmując szereg czołowych lokat i wyróżnień.

Studenci naszego Koła uczestniczą także czynnie w wielu projektach naukowych, oraz we wdrażaniu wyników tych badań do praktyki. Uczestniczą w promocji Uczelni i Wydziału poprzez organizacji Dni otwartych drzwi uczelni, spotkaniach z uczniami liceów i techników na Lubelszczyźnie.

 

 

Opiekun Koła dr hab. Witold Chabuz


Książka streszczeń Studenckiego koła naukowago z konferencji Środowisko-Zwierzę-Produkt 2018

 

« wstecz