banner
banner
banner
Menu

Termomodernizacja budynku przy ul. Akademickiej 13

« wstecz

Projekt „Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13” nr RPLU.05.02.00-06-0063/19 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Termin realizacji projektu: 31.12.2018 - 31.12.2021

Całkowita wartość projektu: 5 283 039,60 zł  

Wydatki kwalifikowalne: 4 257 937,51 zł

Dofinansowanie (wkład EFRR): 3 619 246,87 zł

 

Celem głównym planowanej inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Grupą docelową są studenci oraz pracownicy UP oraz pozostali mieszkańcy Lublina. Realizacja założonego celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych Uniwersytetu wobec społeczności oraz w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców miasta.

 

Termomodernizacja budynku obejmuje następujące elementy:

 

Branża architektoniczno-budowlana

 • docieplenie ścian zewnętrznych
 • docieplenie stropodachów wentylowanych
 • docieplenie stropów zewnętrznych
 • wymiana okien
 • wymiana ślusarki aluminiowej

 

Branża instalacji sanitarnych

 • przebudowa rozdzielaczy zasilających budynek wraz z wyposażaniem w armaturę odcinającą, regulacyjną, kontrolno-pomiarową
 • wymiana izolacji poziomów rozprowadzający c.o. na kondygnacji
 • wymiana zaworów podpionowych
 • wymiana zaworów przygrzejnikowych (zasilających i powrotnych): zasilenia – grzejnikowy zawór termostatyczny, powrót – zawór odcinający z możliwością spustu wody
 • zastąpienie instalacji odpowietrzającej odpowietrznikami automatycznymi
 • wykonanie systemu zarządzania energią cieplną

 

Branża elektryczna

 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej
 • wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne