[ MENU DODATKOWE ]


Termomodernizacja budynku przy ul. Akademickiej 13

Informacje o projekcie

« wstecz

Projekt „Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13” nr RPLU.05.02.00-06-0063/19 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Termin realizacji projektu: 31.12.2018 - 31.12.2021

Całkowita wartość projektu: 5 283 039,60 zł  

Wydatki kwalifikowalne: 4 257 937,51 zł

Dofinansowanie (wkład EFRR): 3 619 246,87 zł

 

Celem głównym planowanej inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Grupą docelową są studenci oraz pracownicy UP oraz pozostali mieszkańcy Lublina. Realizacja założonego celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych Uniwersytetu wobec społeczności oraz w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców miasta.

 

Termomodernizacja budynku obejmuje następujące elementy:

Branża architektoniczno-budowlana

o docieplenie ścian zewnętrznych

o docieplenie stropodachów wentylowanych

o docieplenie stropów zewnętrznych

o wymiana okien

o wymiana ślusarki aluminiowej

Branża instalacji sanitarnych

o przebudowa rozdzielaczy zasilających budynek wraz z wyposażaniem w armaturę odcinającą, regulacyjną, kontrolno-pomiarową

o wymiana izolacji poziomów rozprowadzający c.o. na kondygnacji

o wymiana zaworów podpionowych

o wymiana zaworów przygrzejnikowych (zasilających i powrotnych): zasilenia – grzejnikowy zawór termostatyczny, powrót – zawór odcinający z możliwością spustu wody

o zastąpienie instalacji odpowietrzającej odpowietrznikami automatycznymi

o wykonanie systemu zarządzania energią cieplną

Branża elektryczna

o wykonanie instalacji fotowoltaicznej

o wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne