REKRUTACJA ZIMOWA 2017-2018


 

Kryteria przyjęć dla kandydatów

« wstecz

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW NA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

Rekrutacja zimowa 2017/2018

 

  1. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku na który się ubiegają lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

 

  1. O przyjęcie na kierunek architektura krajobrazu mogą ubiegać się tylko kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżynier architekt krajobrazu i inżynier architekt.

 

  1. O przyjęcie nakierunek dietetyka - studia niestacjonarne drugiego stopnia mogą ubiegaćsię osoby, któreuzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z kierunków, na których uzyskane efekty kształcenia pokrywają przynajmniej 60 % efektów kształcenia obowiązujących na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka oraz miały w programie studiów przedmiot dotyczący zasad żywienia człowieka. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 110.

 

  1. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera kierunek studiów i specjalność jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Kandydat wybiera jedną specjalność w ramach danego kierunku studiów i może realizować studia tylko na jednej specjalności. Zaproponowane do wyboru kierunki/specjalności zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia się 30 osób chętnych do studiowania na danym kierunku/specjalności.

 

  1. Kandydat z kierunku pokrewnego jest zobowiązany do złożenia deklaracji kierunku pokrewnego (do pobrania ze strony internetowej) w dniu 20 lutego 2018 r. – w tym dniu odbywa się weryfikacja deklaracji dla kandydatów z kierunków pokrewnych. Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny kandydat otrzyma na indywidualne  konto w IRK. Kierunek uważa się za pokrewny, jeżeli nazwa kierunku ukończonego jest inna niż nazwa kierunku wybranego w rekrutacji na studia drugiego stopnia. W formularzu deklaracji kierunku pokrewnego dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia dodatkowych przedmiotów.

 

  1. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.

 

  1. Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Sprawdzian zostanie przeprowadzony na trzech poziomach do wyboru przez kandydata:

           Poziomy:

A.   pierwszy kontakt z koniem - po poinstruowaniu jazda stępem na lonży

B.   jazda stępem i kłusem w zastępie

C.   jazda stępem, kłusem i galopem w zastępie

 

Ze sprawdzianu zwolnieni są kandydaci:

1.    posiadający odznakę/klasę jeździecką (w ramach systemu szkolenia Polskiego Związku Jeździeckiego), Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej (JOTG) PTTK, Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej (JOTN) PTTK, Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej (JOTG) PTTK w stylu western, Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej (JOTN) PTTK w stylu western, Przodownicy Turystyki Jeździeckiej I stopnia, Przodownicy Turystyki Jeździeckiej I stopnia w stylu western, Instruktorzy rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna z legitymacją poświadczającą uprawnienia wydaną przez  Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy.

 

Scan książeczki odznaki/klasy i scan zaświadczenia lekarskiego należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl z dopiskiem „scan hipologia i jeździectwo” w terminie do 18 lutego 2018 r.

 

2.    którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku hipologia i jeździectwo i kontynuują ścieżkę tematyczną ze studiów I stopnia. Kandydaci składają zaświadczenie lekarskie - scan należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl z dopiskiem „scan hipologia i jeździectwo” w terminie do 18 lutego 2018 r.)

 

Kandydaci o których mowa w pkt 1 i 2 uzyskują ze sprawdzianu 99 punktów. Pozostali kandydaci, którzy nie zostali wymienieni w pkt 1 i 2 przystępują do sprawdzianu i składają zaświadczenie lekarskie w dniu sprawdzianu.

 

Zaliczenie sprawdzianu na poziomie C daje studentowi możliwość wyboru ścieżki tematycznej wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni, które będą realizowane w toku studiów. Osoby, które nie zaliczyły sprawdzianu na poziomie C, będą mogły uczestniczyć wyłącznie w zajęciach ścieżki użytkowania wszechstronnego.  Kandydaci wraz z dokumentami na studia składają deklarację wyboru ścieżki tematycznej. Wynik z postępowania kwalifikacyjnego ze sprawdzianu z kontaktu z koniem przelicza się wg następującej zasady:

 

Ocena

Liczba punktów

 

Poziom A

Poziom B

Poziom C

(5) Bardzo dobry

33

66

99

(4,5) Dobry plus

28

56

84

(4) Dobry

23

46

69

(3,5) Dostateczny plus

18

36

54

(3) Dostateczny

13

26

39

(2) Niedostateczny

0

0

0