Menu

Materiały szkoleniowe

Zmiany w prawie pracy

« wstecz

2 stycznia 2020

Nowe prawo pracy: 2.01.2020 r. Zmiany w urlopach macierzyńskich, świadectwo pracy inaczej, większa ochrona: mobbing i RODO. Znasz?

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od kandydata można żądać wyłącznie danych kontaktowych, które ten samodzielnie wskaże, a nie jak dotychczas – danych, które narzucał pracodawca, m.in. adres zamieszkania. Tomasz Czachorowski / Polska Press

Zakończony właśnie 2019 rok nie przyniósł jeszcze nowego kodeksu pracy, tym niemniej w prawie pracy zaszło kilka ważnych zmian, które dotyczą wszystkich pracowników - zarówno tych z dużym stażem, jak i dopiero zaczynających swoją karierą zawodową. Czy są one korzystne dla pracowników? Sprawdź czy znasz zmienione prawo pracy. A czego po prawie pracy można spodziewać się w rozpoczętym właśnie 2020 roku? 

W zakończonym właśnie roku istotnie zmodyfikowano przepisy prawa pracy, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy czy dochodzenia roszczeń związanych z mobbingiem.

Nowe przepisy antymobbingowe

Modyfikacje w prawie pracy, które weszły w życie 7 września, obejmują między innymi przepisy o równym traktowaniu pracowników i mobbingu.
Nowelizacja dopuściła formułowanie roszczeń o odszkodowanie za mobbing także w czasie trwania stosunku pracy. Do tej pory warunkiem żądania odszkodowania było „rozwiązanie umowy wskutek mobbingu". Obecnie pracownik będzie mógł skierować do sądu roszczenie odszkodowawcze także przeciwko aktualnemu pracodawcy, wskazując na to, że padł ofiarą zachowań mobbingowych w firmie.

Zmiany w związku ze stosowaniem RODO

Inna duża nowelizacja kodeksu pracy miała miejsce 4 maja 2019 roku. Odnosi się do przede wszystkim do zasad przetwarzania danych osobowych, czyli jakie dane osobowe pracodawca może przetwarzać u kandydata, a jakie u pracownika.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od kandydata można żądać wyłącznie danych kontaktowych, które ten samodzielnie wskaże, a nie jak dotychczas – danych, które narzucał pracodawca, m.in. adres zamieszkania.

Wszystkie inne dane osobowe wolno przetwarzać wyłącznie za dobrowolną i świadomą zgodą tego, kto ubiega się o zatrudnienie lub pracownika. Ustawodawca przewidział wyjątek dla danych o niekaralności, które muszą zostać podane, kiedy przewidują to powszechne przepisy.
Majowa nowelizacja kodeksu pracy uporządkowała też zasady przetwarzania danych wrażliwych, tj. biometrycznych i o stanie zdrowia.

Wolno je przetwarzać wyłącznie z inicjatywy osoby zatrudnianej. Wyjątek dotyczy danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, gdy ich ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, lub dostępu do pomieszczeń, które muszą być szczególnie chronione.

Ustawa wprowadzająca RODO zmieniła także przepisy o funduszu socjalnym. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu, aby otrzymać ulgową usługę i świadczenia oraz dopłaty z funduszu, muszą podać pracodawcy swoje dane w formie oświadczenia. Pracodawca może przy tym żądać, aby udokumentować te informacje. Potwierdzeniem mogą być w szczególności oświadczenia i zaświadczenia o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Świadectwo pracy bez zwłoki

Wrześniowa nowelizacja zmieniła także zasady wydawania świadectwa pracy. Przede wszystkim sprecyzowano, że dzień wydania świadectwa pracy oznacza „dzień, w którym następuje ustanie stosunku pracy" – do tej pory przepisy wskazywały, że pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy „niezwłocznie". Według nowych przepisów jest możliwe również ukaranie pracodawcy grzywną od 1 tys. zł do 30 tys. zł za to, że nie wydał świadectwa w terminie, a nie jak obecnie – nie wydał w ogóle.

Kolejna zmiana dotyczy treści świadectwa pracy. Wydłużony z 7 do 14 dni został termin, w jakim można zwrócić się do sądu pracy i pracodawcy o sprostowanie jego treści.

Zmiana zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Od 2019 roku istnieje zasada wypłacania wynagrodzenia za pracę na rachunek płatniczy pracownika. Wcześniej wypłaty domyślnie dokonywane były w formie gotówkowej. – Wciąż możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia w gotówce, ale wymaga to złożenia przez pracownika pracodawcy stosownego oświadczenia w tej sprawie.

W tym roku pracodawcy otrzymali również możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracownika w wersji elektronicznej.
Pracodawca ma obecnie wybór co do formy– ważne, aby dokumenty były przechowywane w sposób gwarantujący zachowanie poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, co również zostało uwzględnione w nowelizacji Kodeksu Pracy. Dodatkowo skrócono okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Okres ten będzie wydłużony w przypadku, gdy dokumentacja będzie stanowić dowód w postępowaniu lub dokumentacja ta być może będzie stanowiła dowód w postępowaniu.

Urlop macierzyński

Do ostatniej grupy zmian należy zaliczyć dodatkowe uprawnienia dla pracowników – innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego. Zmiany te rozszerzyły krąg osób, które mają możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego na innych członków najbliższej rodziny (nie tylko rodziców). Obecnie mogą to być babcia lub ciotka dziecka w sytuacji, gdy z urlopu nie może skorzystać matka dziecka.

Nowe przepisy zrównują prawa przysługujące pracownikom - innym członkom najbliższej rodziny korzystającym z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego z prawami pracownika (rodzica) bezpośrednio sprawującego opiekę. Dotyczą m.in ochrony przed rozwiązaniem umowy, wynagradzania za czas pozostawania bez pracy w przypadku bezzasadnego zwolnienia czy uprawnienia co do skorzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Ciąg dalszy nastąpi teraz w 2020 roku

Rok 2019 był przełomowy jeśli chodzi o zmiany w Kodeksie Pracy. Dużo kwestii, które do tej pory były niejasne lub wręcz nieuregulowane, zostało uwzględnionych, dodano też zupełnie nowe zapisy. Rząd zapowiada też daleko idące zmiany na rok 2020 m.in. pełne oskładkowanie umów zlecenia, wysoki wzrost płacy minimalnej czy telepracę dla rodziców. Jednak na razie nie ma konkretnych aktów prawnych choć należy się spodziewać, że bardzo szybko trafią one do legislacji, bo wiele z nich ma przynieść dodatkowe wpływy do budżetu państwa lub środków publicznych (ZUS).

Ewelina Włodarczyk, ekspert do spraw kadrowo-podatkowych w firmie inFakt

Płaca minimalna

W 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2600 zł brutto. 

Minimalna stawka godzinowa w 2020 roku wyniesie w 2020 roku 17 zł brutto za godzinę.

Przyszłoroczna podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę jest rekordowa. Z pierwszych wyliczeń i propozycji wynikało, że wzrośnie o 200 zł z 2250 zł brutto w 2019 roku. Ostatecznie podwyżka wyniesie 15,6 proc., co oznacza aż 350 zł brutto.

W 2020 roku płaca minimalna stanowić będzie 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Według Ministerstwa Finansów przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w przyszłym roku wyniesie 5227 zł i będzie o 6 proc. wyższe niż przeciętne pensje (prognozowane przez MF) w 2019 roku.

Gazeta prawna

 

Praca w bankowości i finansach

« wstecz

Praca dla młodych – w finansach i bankowości

Jak zostać specjalistą poszukiwanym w finansach i bankowości? Jakie umiejętności liczą się we współczesnej bankowości? Czy będąc specjalistą w obszarze IT warto rozważyć pracę w bankowości? Zajrzyj do naszego artykułu i dowiedz się więcej:

https://www.praca.pl/poradniki/finanse-bankowosc/praca-dla-mlodych-rozpocznij-kariere-w-finansach-i-bankowosci_pr-3548.html?utm_source=www&utm_medium=biura_karier&utm_campaign=ePoradnik2019_2020&utm_term=12_2  

Redakcja Praca.pl

Przyszłość organizacji pracy

« wstecz

 

Workplace Of The Future – przyszłość czy już codzienność

Obawiamy się robotyzacji w wielu obszarach. W administracji do umówienia spotkania wystarczy inteligentny asystent, a w księgowości cyfrowy pracownik wygeneruje bezpośrednio z programu fakturę czy raport. Brzmi prawdopodobnie? Zweryfikuj swoje przemyślenia z naszym artykułem: https://www.praca.pl/poradniki/it-i-nowe-technologie/workplace-of-the-future-przyszlosc-czy-juz-codziennosc_pr-3535.html?utm_source=www&utm_medium=biura_karier&utm_campaign=ePoradnik2019_2020&utm_term=12 

Redakcja Praca.pl

Zmiany na rynku pracy. Zawody przyszłości

« wstecz

 

Zawody przyszłości 2020 / 2030

Według World Economic Forum aż 65% dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej będzie pracowało w zawodzie, który jeszcze nie istnieje.

- zawody gwarantujące najwyższe wynagrodzenie,
- zawody, które jeszcze nie istnieją, a które będą niszowe,
- 10 zawodów, na które najtrudniej jest zrekrutować pracownika,

O tym oraz o zawodach, na które jest i będzie popyt, dowiesz się z artykułu

Zawody przyszłości 2020 / 2030 na Praca.pl

Redakcja Praca.pl

 

List motywacyjny po angielsku

« wstecz

Angielski jest niezbedny przy poszukiwaniach pracy.
Prowadzę bloga "Pomoc w Angielskim", z poradami dotyczacymi szukania pracy w jezyku angielskim. Napisalam m.in. takie artykuly : Jak napisac CV po angielsku; List motywacyjny; Jak sie przygotowac do rozmowy o prace po angielsku. 
Artykuł "Jak napisac list motywacyjny po angielsku?" można znaleźć pod linkiem:

Czy studiować za granicą?

« wstecz

 

Jak studia zagraniczne wpływają na przyszłą pracę?

Studia poza granicami Polski pomogą Ci zapewnić nowe perspektywy zawodowe. Są świetną okazją do poznania innego rynku pracy i rozwijania kompetencji językowych. Ich ukończenie wiąże się także z większą szansą na otrzymanie intratnej posady w ojczystym kraju.

Mocny punkt w Twoim CV

Nie da się ukryć, że większość kandydatów w naszym kraju może pochwalić się edukacją ukończoną w Polsce. Rekruterzy przeglądający otrzymane dokumenty na pewno zwrócą uwagę na CV, w którym nie będą widnieć powtarzające się etapy wykształcenia. Zdobycie tytułu poza granicami kraju stanie się dodatkowym atutem i sygnałem, że potencjalny pracownik nie boi się wyzwań i jest otwarty na nowe propozycje.

Znajomość obcego języka – kluczowy atut w CV

Osoby studiujące poza granicami kraju decydują się na zdobywanie wiedzy w obcym języku. Przykładowo, kontynuowanie nauki na francuskich, brytyjskich czy włoskich uczelniach będzie znamiennym dowodem na świetną znajomość języka danego kraju.

Jak pracodawcy postrzegają absolwentów zagranicznych uczelni?

Studiowanie poza granicami kraju wiąże się z większą samodzielnością i niezależnością. Pracodawcy cenią pracowników posiadających powyższe cechy, postrzegając ich jako osoby, które potrafią szybko dopasować się do zmiennych warunków pracy. Studia zagraniczne są także pretekstem do zawarcia wielu nowych znajomości. Dla potencjalnego pracodawcy stają się one dowodem na posiadanie wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych. Osoby uczące się w innym kraju nie mają problemów z nawiązywaniem relacji i dobrze odnajdują się w grupie. Rekruterzy zwracają także uwagę na umiejętności organizacyjne, które można rozwijać już w trakcie studiów.

Sprawdź także:

porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/bola-cie-plecy-oto-6-szybkich-cwiczen-do-wykonania-w-pracy

Porady w serwisie Live Career

« wstecz

 

Rekruterzy i doradcy zawodowi, którzy tworzą serwis LiveCareer, na bazie analizy treści CV przygotowali bezpłatne poradniki z najlepszymi praktykami pisania życiorysów zawodowych. 

Pierwszy z nich to lista 31 błędów w CV, przez które rekruterzy odrzucają aplikacje. Treść tę kierujemy szczególnie do studentów i absolwentów — osób, które często stawiają dopiero pierwsze kroki w życiu zawodowym i jeszcze nie wiedzą, jak napisać dobre CV.

Dodatkowe wskazówki na temat pisania CV zawarliśmy też tutaj:

Stres a trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

« wstecz

5 porad, jak opanować stres na rozmowie kwalifikacyjnej

Spotkanie z potencjalnym pracodawcą wzbudza emocje, ale wcale nie musi wiązać się z napięciem i niepokojem. Jeśli zapanujesz nad stresem, wypadniesz zdecydowanie korzystniej i będziesz mógł merytorycznie odpowiedzieć na każde pytanie.

Porada 1: Przygotuj się do rozmowy i … weź głęboki oddech

Zanim udasz się na spotkanie z rekruterem, zastanów się nad odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, np. „Jakie są Pana/Pani mocne strony?”, „Co wie Pan/Pani o naszej firmie?”, „Co motywuje Pana/Panią do pracy?”. Wcześniejsze przygotowanie do rozmowy pozwoli opanować stres i doda Ci pewności siebie. Nie zapomnij o miarowym oddychaniu, które pomoże Ci zebrać myśli. Pamiętaj, że pracodawcy zależy na znalezieniu odpowiedniego kandydata tak samo bardzo, jak Tobie na otrzymaniu dobrej posady. Tuż przed wejściem na spotkanie możesz zastosować wybraną technikę relaksacyjną, np. wykonać kilka ćwiczeń oddechowych – zrób kilka głębokich, świadomych wdechów i wydechów.

Porada 2: Uwierz w siebie

Skoro Twoje dokumenty aplikacyjne zostały pozytywnie rozpatrzone i zostałeś zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, pracodawca jest poważnie zainteresowany Twoją kandydaturą. Z pewnością masz odpowiednie kwalifikacje, a spotkanie tylko je potwierdzi. Uwierz, że możesz zdobyć nową pracę, a stres będzie mniejszy.

Porada 3: Skup się na teraźniejszości

Kiedy jesteś zdenerwowany, w Twojej głowie pojawia się dużo różnych myśli, co utrudnia koncentrację. Musisz szybko przerwać ten stan i skupić się na obecnym momencie. Jak tego dokonać? Pamiętaj o oddechu, przekieruj uwagę na zadane przez rekrutera pytanie. Doceń ciszę, która pojawia się w przerwach dialogu.

Porada 4: Poproś o szklankę wody

Jeśli czujesz, że emocje zaczynają wymykać Ci się spod kontroli, po prostu powoli napij się wody. Zwykle na początku spotkania pracodawca oferuje coś do picia – nie odmawiaj. Suchość w gardle potęguje stres i nie pozwala swobodnie się wypowiedzieć. Kiedy jakieś pytanie Cię zaskoczy, zawsze możesz sięgnąć po łyk, dzięki czemu zastanowisz się nad odpowiedzią.

Porada 5: Zajmij wygodną pozycję

Zadbaj o to, aby było Ci wygodnie. Usiądź pewnie. Postaraj się nie garbić i nie krzyżować rąk na klatce piersiowej. Przyjęcie mocnej pozycji od razu sprawi, że poczujesz się pewniej i spokojniej.

Przeczytaj również: porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/wymiar-czasu-pracy-na-pelny-etat-jak-go-okreslic

Co zyskujesz wybierając wolontariat!

« wstecz

 5 powodów, dlaczego warto zostać wolontariuszem

 

Działalność w organizacji non profit nie tylko daje wiele radości i satysfakcji z niesienia pomocy, ale również pozwala zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, które przyda się w budowaniu kariery. Jako wolontariusz nauczysz się współdziałać w grupie i rozwiniesz umiejętności komunikacyjne. Tego rodzaju aktywność możesz uwzględnić w CV i zrobić wrażenie na pracodawcy.

Powód 1: Rozbudujesz swoją sieć kontaktów

Bycie wolontariuszem daje możliwość poznawania wielu osób, w tym specjalistów z różnych branż. To dobra okazja do zawierania nowych znajomości, które czasem potrafią przerodzić się w prawdziwą przyjaźń na gruncie prywatnym. Będziesz mógł również wymienić cenne doświadczenia i znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania.

Powód 2: Rozwiniesz empatię

Empatia jest unikalną cechą osobowości i przydaje się w każdym zawodzie. Dzięki niej potrafisz wyczuć potrzeby innych, w tym współpracowników i klientów. Praca w domu dziecka, schronisku czy szpitalu sprawia, że na co dzień mamy do czynienia z ludzkim cierpieniem. Stajemy się bardziej wrażliwi i serdeczni.

Powód 3: Zdobędziesz nowe doświadczenie zawodowe

Dopiero rozpoczynasz karierę? Będziesz niedługo poszukiwać pierwszego zatrudnienia? Tym bardziej powinieneś rozważyć wolontariat. Dzięki takiej formie pracy rozwiniesz umiejętności zarządzania czasem, organizacji własnych obowiązków czy budowania relacji w zespole. Twoje CV będzie wyglądać znacznie atrakcyjniej.

Powód 4: Poznasz branżę, której dotyczy wolontariat

Obserwując specjalistów, którzy od lat zajmują się daną dziedziną, zgłębisz wiedzę na temat konkretnego sektora rynku. Znajomość realiów zawodowych pomoże Ci dokonywać trafniejszych decyzji w przyszłości. Bez większych problemów określisz również swoje cele.

Powód 5: Poczujesz, że robisz coś sensownego

Pomaganie innym daje wiele satysfakcji wewnętrznej. Podczas wolontariatu zdobędziesz nie tylko cenne kompetencje, ale również zadowolenie z samego siebie.

Przeczytaj również: porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/zwolnienie-chorobowe-wszystko-co-warto-wiedziec

« 1[ 2 ]345 z 5 »