[ MENU DODATKOWE ]


Prezentacje, mediacje, negocjacje

ROSYJSKI

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Prezentacje, mediacje negocjacje

Język wykładowy

 

rosyjski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia ( I0, II0, jm)

 

Studia  I stopnia / II stopnia / jm.

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1 (0,70/0,30)

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

mgr Anna Baran

Jednostka oferująca przedmiot

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Cel modułu

 

Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prawidłowej prezentacji. Przykładowe słownictwo komunikacyjne w zakresie negocjacji i mediacji w języku rosyjskim

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Przedstawienie zasad przygotowania prawidłowej prezentacji. Podstawowe zasady i metody komunikacyjne w negocjacjach miękkich i twardych oraz mediacjach z uwzględnieniem różnic kulturowych. Przedstawienie bazy słownictwa stosowanej w technikach negocjacji i mediacji

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

1. Т. Ф. Акишина , Т.П. Скорикова „Деловые контакты

Бизнес” –курс по русскому языку Русский язык курсы

Москва 2013

2. Zoja Kuca- „Język rosyjski w biznesie”, WSiP, Warszawa 2007

3. Larysa Fast, M Zwolińska – „Biznesmeni mówią po rosyjsku

Русский язык в деловой среде”, Poltext, Warszawa 2010

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

Metody dydaktyczne: wykład połączony z aktywnym udziałem studentów

 

 

 

« wstecz