[ MENU DODATKOWE ]


Prezentacje, mediacje, negocjacje

ANGIELSKI

 

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Prezentacje, mediacje, negocjacje

Język wykładowy

 

angielski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia ( I0, II0, jm)

 

Studia  I stopnia / II stopnia / jm.

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1 (0,70/0,30)

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

mgr Joanna Rączkiewicz

Jednostka oferująca przedmiot

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Cel modułu

 

Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prawidłowej prezentacji. Przykładowe słownictwo komunikacyjne w zakresie negocjacji i mediacji w języku angielskim

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Przedstawienie zasad przygotowania prawidłowej prezentacji. Podstawowe zasady i metody komunikacyjne w negocjacjach miękkich i twardych oraz mediacjach z uwzględnieniem różnic kulturowych. Przedstawienie bazy słownictwa stosowanej w technikach negocjacji i mediacji

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

  1. Marion Grussendorf ‘English for Presentations’, Oxford University Press 2011
  2. Tim Banks, Mark Powell, Bob Dignen ‘Communicating Across Cultures’, Cambridge University Press 2010
  3. Tim Banks, Mark Powell, Bob Dignen, ‘Dynamic Presentations’, Cambridge University Press 2010
  4. Tim Banks, Mark Powell, Bob Dignen, ‘International Negotiations’, Cambridge University Press 2010

 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

Metody dydaktyczne: wykład połączony z aktywnym udziałem studentów

 

« wstecz