UP Lublin   Centrum Nauki

Stanowisko ds. Aparatury


 

Inwestycje MNiSW

« wstecz

Inwestycje aparaturowe MNiSW
 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 października 2015 (Dz.U. poz. 1693) istnieje możliwość ubiegania się o dotację na realizację inwestycji w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w 2019 r. Przy czym: 

 

Duża infrastruktura badawcza – to w rozumieniu ustawy - aparatura naukowo-badawcza w tym infrastruktura informatyczna nauki, o wartości przekraczającej 500 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu.

 

Strategiczna infrastruktura badawcza – to duża infrastruktura badawcza oraz infrastruktura budowlana, ujęte w wykazie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, który stanowi Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. 

 

Wnioski muszą być opracowane zgodnie z wymogami podanymi w Rozporządzeniu i określonymi w formularzu. Dowolna interpretacja punktów wniosku nie jest możliwa. Wnioski będą rozpatrywane w oparciu o kryteria podane w ww. rozporządzeniu § 11 pkt 2:

 

1) stopień wykorzystania inwestycji do realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez wnioskodawcę;

2) zasadność planowanych nakładów w stosunku do planowanego do realizacji zakresu rzeczowego inwestycji;

3) planowany zasięg wykorzystania inwestycji, w tym na poziomie lokalnym, regionalnym lub ponadregionalnym;

4) prawidłowość wykorzystania i rozliczenia wcześniej przyznanych środków finansowych na naukę.

oraz art. 13b ustawy o zasadach finansowania nauki:

art. 13b. 1. Przy przyznawaniu środków finansowych na naukę uwzględnia się w szczególności kryteria:

1) poziom naukowy prac lub zadań i ich znaczenie dla rozwoju nauki;

2) praktyczną użyteczność wyników prac lub zadań oraz ich znaczenie dla rozwoju innowacyjności i gospodarki;

3) znaczenie realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki;

4) możliwość współfinansowania przewidzianych do realizacji prac lub zadań z innych źródeł niż środki finansowe na naukę.

art. 13b. 2. Przy przyznawaniu środków finansowych na zadania określone w art. 5 pkt 6 uwzględnia się w szczególności kryteria, o których mowa w ust. 1, oraz:

1) kategorię naukową jednostki naukowej, określoną w art. 42 ust. 3;

2) wpisanie inwestycji na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej;

3) posiadanie programu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zakres wykorzystania inwestycji do jego realizacji, w tym przez inne jednostki naukowe;

4) znaczenie inwestycji dla osiągania celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz jej znaczenie dla realizacji Krajowego Programu Badań, o którym mowa w art. 4. 

 

Kierownicy Jednostek zainteresowanych tą formą pozyskiwania środków na inwestycje aparaturowe powinni wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku, która będzie pełniła funkcję redaktora wniosku w systemie OSF na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do). Wstępny wydruk wniosku należy dostarczyć do Centrum Nauki (p. W. Skiba pok.462) do dnia 12 lipca 2018 celem sprawdzenia i określenia dalszego trybu postępowania.

  

Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na planowany zakres rzeczowy inwestycji. Przedmiot zakupu musi być precyzyjnie określony, jednak bez wskazywania producenta. Zgodnie z przepisami nie będzie możliwa zmiana przedmiotu zakupu w stosunku do zaakceptowanego wniosku. 

 

Uprzejmie przypominam, że z wnioskiem może wystąpić tylko ta jednostka, która posiada warunki lokalowe i techniczne do montażu i eksploatacji zakupionej aparatury . 

 

Nie przewiduję dodatkowych środków z tytułu adaptacji pomieszczeń i użytkowania zakupionego sprzętu.