srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Oferta

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

« wsteczZakład prowadzi badania o charakterze utylitarnym, które mogą stanowić element oferty współpracy z przedsiębiorstwami:
Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody specjalizuje się w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazów hydrogenicznych, diagnozowaniu stanu środowiska oraz w projektowaniu obszarów chronionych i zarządzaniu zasobami ich przestrzeni przyrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej, kulturowej i krajobrazowej. W pracach tych wykorzystujemy zaawansowane techniki komputerowe GIS/SIP, posiadając bardzo dobre oprogramowanie i wyposażenie sprzętowe w tym zakresie.
Współpracujemy - jako jednostka organizacyjna oraz indywidualni eksperci - z wieloma dużymi przedsiębiorstwami w zakresie opracowywania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko (zbiorniki wodne, elektrownie konwencjonalne i wiatrowe, lotnisko, obwodnice komunikacyjne, osiedla mieszkaniowe na obszarach chronionych, składowiska odpadów itp.). Wykonujemy analizy przyrodniczych uwarunkowań zagospodarowania terenu, projekty urządzenia terenów zieleni (np. Park Politechniki Lubelskiej), projekty i programy renaturalizacji obszarów zubożonych przyrodniczo itp. Współpracujemy z samorządami terytorialnymi przygotowując studia i projekty dotyczące opracowań ekofizjograficznych, prognoz skutków realizacji planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze, poprawy stanu ekologicznego zbiorników wodnych itp. Szeroko współpracujemy z rządowymi i samorządowymi służbami ochrony środowiska, opracowując diagnozy stanu ekologicznego obszarów i obiektów (np. Zalewu Zembrzyckiego w Lublinie), inwentaryzacje przyrodnicze, dokumentacje obszarów chronionych (np. obszarów Natura 2000), plany zarządzania obszarami chronionymi oraz programy ochrony siedlisk i gatunków szczególnie zagrożonych. Wykonujemy analizy teledetekcyjne oraz mapy zagospodarowania terenu i stanu środowiska w technologiach GIS/SIP.
Aktualnie Zakład koordynuje realizację trzeciego co do wielkości - w skali całego Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt - projektu badawczego MNiSW, poświęconego przekształceniom i ochronie krajobrazów hydrogenicznych Polesia Zachodniego.
W ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej, uczestniczymy w wielkim międzynarodowym projekcie badawczym "A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and AwarenessResearch Network" (ALTER-Net). W 2007 r. Zakład nasz zorganizował 2 międzynarodowe seminaria uczestników tego projektu i pod auspicjami 6 Programu Ramowego UE wydał książkę "Nature Conservation Management: From Idea to PracticalResults". Wydaliśmy też monografię poświęconą zarządzaniu zasobami przyrody na obszarach Natura 2000 w Polsce.
Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy badania nad standardami jakości krajobrazu. Nawiązujemy współpracę w tym zakresie z ośrodkami naukowymi Hiszpanii i Czech. Natomiast wraz z samorządami terytorialnymi Roztocza przygotowujemy realizację projektu, pt. "Kraina Błękitnych Chat", ukierunkowanego na ochronę i rewitalizację krajobrazu kulturowego wsi agroturystycznych Roztocza.
Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody jest także ogniwem zawiązanej w tym roku polsko-ukraińsko-białoruskiej sieci instytucjonalnej, której działalność jest ukierunkowana na badania zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i krajobrazie kulturowym systemu obszarów chronionych Polesia. Od października 2008 r. na kierunku kształcenia ochrona środowiska uruchomiona została nowa specjalność: ochrona i kształtowanie krajobrazu. Pozwoli ona na prowadzenie prac magisterskich i inżynierskich w tym zakresie, a przez to na kształcenie wysokokwalifikowanej kadry zajmującej się badaniem i projektowaniem systemów krajobrazowych. Rozwój tych kierunków badań i studiów pozwoli na stworzenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie silnej jednostki naukowej, projektowej i dydaktycznej, zajmującej się szeroko rozumianymi systemami krajobrazowymi.