[ MENU DODATKOWE ]


Prof. dr hab. Józef Sawa

« wstecz

        

 

Urodził się 21 sierpnia 1945 r. w Łopienniku Górnym, woj. lubelskie. W 1968 r. ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu. Pracę magisterska pt. „Postęp techniczny a produktywność w Kombinacie PGR Manieczki” napisał w Katedrze Ekonomiki i Organizacji AR w Poznaniu. W latach 1968-1990 pracował w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) w tym: do 1978 r. w Poznaniu, a następnie do 1990 r. w Zakładzie Oceny Sprzętu Rolniczego w Lublinie, z-ca kier. Zakładu.), a od 1991 r. w AR w Lublinie. Odbył roczny staż w USA (1971-1972).

 

Stopień dr nauk rolniczych uzyskał w 1977 r. (IBMER Warszawa), po obronie pracy pt. „Analiza czynników warunkujących zakres koncentracji stada bydła w gospodarstwach wielkoobszarowych", a w 1998 r. uzyskał stopień dr hab. w zakresie inżynierii rolniczej — organizacji ekonomiki mechanizacji rolnictwa, na podstawie dorobku naukowego i przedłożonej w AR Lublin rozprawy habilitacyjnej pt. „Mechanizacja produkcji i czynniki determinujące jej efektywność w gospodarstwach rodzinnych”.

W 2004 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych, od 2010 prof. zwyczajny UP w Lublinie.

Kierownik — działającego w ramach Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej — Zakładu Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej.

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje problemy dotyczące: zarządzania, organizacji i ekonomiki eksploatacji w technice i technologiach rolniczych (w tym techniki ochrony roślin) oraz systemów zarządzania i zapewnienia jakości w inżynierii rolniczej. Z tych przedmiotów prowadzi zajęcia obowiązkowe dla studentów AR oraz koordynuje badania własne Zakładu.

W swoim dorobku naukowym posiada 210 publikacje, w tym 88 samodzielnych, a 56 zaliczanych do oryginalnych prac twórczych. Jest współautorem 1 skryptu, autorem lub współautorem 5 świadectwa patentowe oraz zrealizował szereg opracowań niepublikowanych (ponad 200), dotyczących badań kwalifikacyjnych i bezpieczeństwa eksploatacji maszyn rolniczych. Wypromował dwóch doktorów oraz był kierownikiem naukowym 56 prac magisterskich, także 22 prac inżynierskich.

Od lat współpracuje z Agricultural Research Centre (W-CRA) Gembloux w Belgii oraz z ośrodkami naukowymi w kraju, w tym wielokrotny współautor projektów realizowanych w IBMER Warszawa. Był uczestnikiem i koordynatorem realizowanych w ramach KBN projektów badawczych w tym:

- Kierownik projektu badawczego 3 P06R 037 22 ( na lata 2002-2004) p.t. „Wpływ nowych technologii oraz poziomu i struktury nakładów materiałowo-energetycznych na jakość surowców rolniczych”,

- Koordynator projektu międzynarodowego MNiSW: Decyzja NR 493/N-Belgia/2009/0

         (na lata 2009-2012) p.t. „ Opracowanie metod i urządzenia do kompleksowych badań pracy rozpylaczy rolniczych oraz walidacja tych metod”.

- Koordynator tematu badawczego KBN B1 / 2001-2002, realizowanego z W-CRA Belgia p.t. „Badania nad ekologicznie akceptowanymi technikami aplikacji agrochemikaliów w rolnictwie”

 Członek: Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, Sekcji Mechanizacji przy Komitecie Techniki Rolniczej PAN oraz Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa przy Oddziale PAN w Lublinie.

Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką IBMER Warszawa, odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”.