Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Działalność naukowo-badawcza

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

« wstecz

 

11H 11 021280Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja

kierownik projektu: Prof. dr hab. Marek Derwich

 

(Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”

realizowany w latach 2012-2016)

 

w zespole naukowym, koordynowanym przez Panią dr hab. inż. Małgorzatę Milecką, prof. nzw - Dziedzictwo sztuki ogrodowej zespołów klasztornych Guberni Lubelskiej sekularyzowanych w XVIII i XIX w.

    szczegóły projektu...

 

Zespół koordynowany przez profesor Małgorzatę Milecką, kierownika Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prowadzi badania nad losami założeń ogrodowych po klasztorach skasowanych w XVIII i XIX w. jako niezwykle cennymi zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi mającymi istotny wpływ na krajobraz kulturowy ziem polskich.

 

Badania obejmą m.in.: rekonstrukcję stanu założeń ogrodowych w momencie kasaty, inwentaryzację wchodzącego w ich skład dziedzictwa przyrodniczego (począwszy od elementów abiotycznych np. rzeźba terenu, gleby, układy wodne; po biotyczne: flora i fauna), kulturowego (w tym: rozplanowanie przestrzeni, budowle i kompozycje ogrodowe, wyposażanie użytkowe i dekoracyjne) oraz materialnego (np. zaplecze gospodarcze, w tym: zabudowania gospodarcze, narzędzia i techniki uprawy), określenie obecnego stanu tych zasobów oraz wskazanie możliwości ochrony tego dziedzictwa.

 

Istotnym celem badań jest inwentaryzacja archiwalnych źródeł ikonograficznych i kartograficznych wytworzonych tuż przed kasatami, a zwłaszcza podczas kasat i po nich, gdy decydowały się losy poszczególnych obiektów. Wykorzystywane są także inwentarze i opisy ogrodów, sporządzane (niestety sporadycznie) przez komisje dokonujące kasat.

 

W ramach aktualnie realizowanych przez zespół badań nad klasztorami Lublina prowadzona jest kwerenda archiwalna oraz analizy historyczne ewolucji przekształceń zespołów klasztornych. Dotychczas przeprowadzono kilkuetapowe badania kameralne polegające na kwerendzie archiwalnej i analizie dostępnych materiałów kartograficznych przechowywanych w zbiorach lubelskich: w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Archiwum Państwowym oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.

 

Zakres badań prowadzonych przez zespół obejmuje również inne miasta Lubelszczyzny, w których funkcjonujące przez lata zespoły klasztorne odegrały ogromne znaczenie w procesie kształtowania ich krajobrazu kulturowego, a jednocześnie odegrały ogromną rolę w procesie urbanizacyjnym.

 

Kolejny, rozległy i wykraczający poza teren Lubelszczyzny cykl badań wiąże się z zainteresowaniami naukowymi prof. Małgorzaty Mileckiej, która od 2005 r. zajmuje się uwarunkowaniami krajobrazowymi opactw cysterskich, a w szczególności ogrodami klasztornymi. Ta tematyka obecna jest w licznych publikacjach autorki. Planowane są badania nad ogrodami klasztornymi opactw wielkopolskich i śląskich.