BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Badania

BADANIA

« wstecz

Tematyka badań:
 • Hodowla i chów świń rasy puławskiej w ramach Programu ochrony zasobów genetycznych świń ras rodzimych
 • Ocena genetycznego profilu ras świń utrzymywanych w Polsce
 • Analiza wpływu poszczególnych markerów na kształtowanie się cech użytkowych świń (rozrodczych, tucznych i rzeźnych)
 • Możliwości dostosowania wartości rzeźnej i jakości mięsa trzody chlewnej do wymagań konsumentów
 • Ocena surowca wieprzowego w zakresie występowania mięsa wadliwego i jego przydatności kulinarnej i przetwórczej
 • Wpływ modelu krzyżowania świń na wartość rzeźną mieszańców
 • Ocena potencjału produkcyjnego świń subpopulacji rasowych hodowanych w makroregionie środkowowschodniej Polski na podstawie wskaźników morfologicznych i fizjologicznych
 • Wykorzystanie świń rasy puławskiej do produkcji wysokiej jakości surowca kulinarnego oraz wędliny wysokogatunkowych, regionalnych i tradycyjnych
 • Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na narządy wewnętrzne świni oraz jakość podrobów wieprzowych
 • Ocena płodności potencjalnej i rzeczywistej loch
 • Badanie składu siary i mleka macior z uwzględnieniem zmienności rasowej i osobniczej oraz oddziaływania czynników doświadczalnych

Realizowane tematy badawcze:
 • Ocena wartości tucznej i rzeźnej oraz właściwości fizyko-chemicznych mięsa tuczników dwu i trójrasowych
 • Szacowanie parametrów genetycznych i środowiskowych modyfikujących układ morfologiczny i przemiany metaboliczne tkanki mięśniowej
 • Analiza genetycznych i fenotypowych cech użytkowości rozpłodowej świń utrzymywanych w regionie środkowowschodnim Polski
 • Ocena wartości użytkowej i hodowlanej oraz zwiększenie produkcyjności trzody chlewnej
   


Do najważniejszych osiągnięć Katedry należy zaliczyć:
• utworzenie stada zachowawczego świń puławskich w 1997 r. z inicjatywy prof. A. Walkiewicza w ZD Elizówka, które w 2000 r. przeniesione zostało do ZD w Czesławicach oraz ochrona zasobów genetycznych świń tej rasy,
• opracowanie Programu ochrony i kierunków wykorzystania populacji świń rasy puławskiej oraz aktualizacja programu Ochrona zasobów genetycznych świń rasy puławskiej,
• opracowanie i wdrożenie linii technologicznej do natłuszczania mieszanek paszowych dla świń,
• oszacowanie parametrów genetycznych najważniejszych cech użytkowych u trzody chlewnej w regionie Lubelszczyzny,
• Stacje badawcze: badania prowadzone są w:
• GD Czesławice, 24-140 Nałęczów,
• wybranych gospodarstwach specjalizujących się w hodowli i produkcji świń na terenie regionu środkowo-wschodniej Polski.
• W stacjach oraz gospodarstwach prowadzone są zajęcia terenowe z zakresu hodowli i chowu świń dla studentów kierunków: Zootechnika, Hipologia i Jeździectwo, Ochrona środowiska, Biologia oraz Rolnictwo. Stacje spełniają funkcje obiektów: dydaktycznego, badawczego, hodowlanego oraz produkcyjnego.