Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Badania

no name

« wstecz

Badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie ekologicznych upraw sadowniczych finansowane przez MRiRW

 

1) Sadownictwo metodami ekologicznymi: Badania w zakresie wykorzystania substancji
podstawowych w ochronie ekologicznych upraw sadowniczych

« wstecz

 

 

          Kierunki badań: analiza interakcji owad-roślina na poziomach fizjologicznym i biochemicznym; bionomia wybranych fitofagów, określenie wpływu ich żerowania na plonowanie i wartości dekoracyjne roślin; monitoring i ocena zagrożenia wybranych upraw przez fitofagi; mechanizmy żerowania i spadziowania czerwców; mechanizmy odporności roślin (aronii, borówki wysokiej, doniczkowych roślin ozdobnych) na szkodniki określane na podstawie zawartości metabolitów pierwotnych i wtórnych w roślinach oraz na podstawie analizy biochemicznej spadzi wydalanej przez czerwce; weryfikacja pozycji systematycznej rodzajów i gatunków czerwców na podstawie tradycyjnych badań morfologicznych oraz na podstawie analizy DNA; badania fizjograficzno-ekologiczne nad wybranymi grupami owadów (pluskwiaki piersiodziobe, motyle, galasotwórcze błonkówki).

 

          W Zakładzie Entomologii prowadzone są wielokierunkowe badania naukowe o charakterze poznawczym i aplikacyjnym. Wiodące badania (interakcje owad – roślina żywicielska, mechanizmy żerowania i spadziowania owadów; badania taksonomiczne) mają charakter interdyscyplinarny i prowadzone są we współpracy z pracownikami naukowymi reprezentującymi różne dziedziny wiedzy (botanikami, fizjologami roślin, biochemikami i genetykami) i jednostki naukowe w Polsce (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Warszawski) i za granicą (Department of Biodiversity and Biological Systematics, The National Museum of Wales, Cardiff, UK; Department of Entomology, Natural History Museum, London, UK).

 

Ważniejsze efekty badań naukowych prowadzonych przez pracowników Zakładu Entomologii w ostatnim dziesięcioleciu:

•    opisanie siedmiu gatunków czerwców nowych dla wiedzy (Crystallotesta marika Hodgson & Łagowska; Pseudaulacaspis pyrrosia Hodgson & Łagowska, Paracoccus boumaensis Hodgson & Łagowska); Anzaspis neocordylinidis Łagowska & Hodgson; Anzaspis pandani Łagowska & Hodgson; Bambusaspis transversa  Łagowska & Martin; Malaysiococcus ulubendulensis Łagowska & Martin
•    weryfikacja pozycji systematycznej gatunków czerwców z rodzaju Partenolecanium na podstawie badań morfologicznych, ekologicznych i molekularnych i wyodrębnienie nowego gatunku dla wiedzy rozwijającego się na rododendronach;
•    określenie fizjologicznych i biochemicznych reakcji obronnych storczyków z rodzaju Phalaenopsis na żerowanie czerwców mączystych  (Pseudococcus longispinus i P. maritimus);
•    określenie mechanizmów odporności wybranych roślin doniczkowych na żerowanie i spadziowanie Coccus hesperidum; opracowanie sposobów monitorowania obecności C. hesperidum na podstawie aktywności i intensywności jego spadziowania;
•    opracowanie bionomii wybranych gatunków mszyc; określenie wpływu żerowania mszyc galasotwórczych na budowę morfologiczną oraz przebieg procesów fizjologicznych i biochemicznych w roślinach żywicielskich;
•    opracowanie bionomii Acrobasis advenella (Zinck.); określenie biochemicznych powiązań tego gatunku z roślinami żywicielskimi oraz wpływu jego żerowania na plon i jakość owoców aronii czarnoowocowej;
•    ocena znaczenia gospodarczego czerwców na roślinach ozdobnych w Polsce i opracowanie cyklu życiowego inwazyjnego gatunku Pulvinaria floccifera.
•    jakościowe i ilościowe opracowanie zespołu zwójek liściowych zasiedlających sady jabłoniowe o różnym systemie ochrony roślin; określenie wpływu temperatury na występowanie Cydia pomonella L. w sadach jabłoniowych okolic Lublina;
•    określenie dynamiki liczebności populacji wybranych szkodników roślin sadowniczych i ozdobnych uprawianych pod osłonami na podstawie odłowów do pułapek różnego typu;
•    inwentaryzacja historycznego czerwca Porphyrophora polonica w Polsce i propozycja jego ochrony;
•    opracowanie fauny czerwców Polski z uwzględnieniem gatunków obcych i inwazyjnych.

 

            Wyniki prac badawczych publikowane są w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (Journal of Plant Interactions, European Journal of Entomology, Bulletin of Insectology, Journal of Economic Entomology, Arthropod-Plant Interactions, Zootaxa) oraz innych czasopismach o zasięgu międzynarodowym (Bollettino di Zoologica Agraria e di bachicoltura; Electronic Journal of Polish Agricultural Universities; Progress in Plant Protection; Polish Journal of Entomology; Journal of Plant Protection Research; Acta Agrobotanica). Wyniki badań pracownicy Zakładu prezentują również podczas konferencji w kraju (m.in. na Sesjach Naukowych IOR-PIB w Poznaniu, Zjazdach Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, cyklicznej Konferencji Hemipterologicznej „Mszyce i inne pluskwiaki”) oraz za granicą (m.in. International Conference „Strategy and Tactics of Plant Protection” na Białorusi (2006), XII International Symposium on Scale Insects Studies w Grecji (2010), XIII International Symposium on Scale Insect Studies w Bułgarii (2013) i XIV International Symposium on Scale Insect Studies we Włoszech (2016).

 
 
Ważniejsze projekty badawcze realizowane przez pracowników Zakładu:
 
  • finansowane przez Departament Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 

5 PO6C 019 12 – „Fauna stawonogów zasiedlająca krzewy leszczyny (Corylus avellana L.) w sadzie chronionym, niechronionym oraz w środowisku naturalnym” (1997-1998), kierownik: prof. dr hab. Anna Anasiewicz, wykonawca: dr hab. Magdalena Gantner

 
2 P04 G 038 27 – „Czerwiec polski (Porphyrophora polonica (L.), Hemiptera, Margarodidae) w Polsce” (2004-2007), kierownik: prof. dr hab. Bożena Łagowska, główny wykonawca: dr hab. Katarzyna Golan
 
2 P06R 016 28 - ”Mechanizmy odporności leszczyny wielkoowocowej na wielkopąkowca leszczynowego (Phytoptus avellanae Nal.) i zdobniczkę leszczynową (Myzocallis coryli Goetze.) (2005-2007), kierownik: dr hab. Magdalena Gantner
 
2 P06 G 2P06R 092 30 – „Spadziowanie Coccus hesperidum L. (Hemiptera, Coccoidea)” (2006-2009), kierownik: dr hab. Katarzyna Golan
 
  • finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
 

N N310 449738 – „Mechanizmy żerowania i spadziowania Coccus hesperidum L. (Hemiptera;Coccoidea) na różnych gatunkach roślin żywicielskich i możliwości ich wykorzystania w zwalczaniu czerwców" (2010-2012), kierownik: dr hab. Katarzyna Golan

 

3086/B/P01/2010/39 „Entomofauna zasiedlająca borówkę wysoką (Vaccinium corymbosum L.) na plantacjach środkowo-wschodniej Polski” (2010-2012), kierownik: dr hab. Magdalena Gantner, wykonawca: dr Małgorzata Janiuk

 
N N310 308439 – „Różnorodność gatunkowa motyli zasiedlających krzewy aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa [Michx.] Elliot)” (2010-2013), kierownik: dr hab. Edyta Górska-Drabik 
 
  • projekt badawczy realizowany we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim:

762/N-GBIF/2010/0 – „Mapa Bioróżnorodności Polski w światowym systemie integracji danych o różnorodności biologicznej”, wykonawcy: prof. dr hab. Bożena Łagowska, dr hab. Katarzyna Golan (http://www.ksib.pl/index.php?id=ns&l=pl; http://hemiptera.ksib.pl)