srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Historia

Historia Zakładu

« wstecz

 

Historia Zakładu

Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody wyodrębnił się jako samodzielna jednostka organizacyjna we wrześniu 2006 r., z kierowanej do 2004 r. przez prof. dr hab. Stanisława Radwana, a potem przez prof. dr hab. Ryszarda Kornijowa - Katedry Hydrobiologii, a w szczególności z funkcjonującej w jej strukturze Pracowni Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu. Kierownikiem Zakładu, skupiającego wówczas 3 pracowników naukowo-dydaktycznych i 1 pracownika technicznego, został dr hab. prof. nadzw. Tadeusz J. Chmielewski - ekolog krajobrazu i planista przestrzenny. Poza kierownikiem, pierwszymi pracownikami Zakładu byli: dr Marcin Kolejko - ichtiobiolog, dr Joanna Sender - specjalista od makrofitów wodnych oraz inż. Lucjan Szydłowski - pracownik techniczny. Do wielu prac naukowych i organizacyjnych Zakładu włącza się aktywnie także - przebywający od 2004 r. na emeryturze - prof. dr hab. Stanisław Radwan. Z Zakładem blisko współpracują też dwaj inni emerytowania profesorowie: Modest Misztal i Włodzimierz Zwolski. Zakład mieści się w budynku dydaktycznym przy ul. Dobrzańskiego 37 na Felinie, w pokojach 026 - 029.

Jednocześnie dr hab. prof. nadzw. Tadeusz J. Chmielewski zostaje opiekunem naukowym Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Architektury i Ekologii Krajobrazu, skupiającego studentów 2 kierunków: ochrony środowiska oraz architektury krajobrazu.

W listopadzie 2006 r. Zakład uzyskuje grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego p.t. Przekształcenia struktury ekologicznej i aktualne warunki funkcjonowania krajobrazów hydrogenicznych Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie" oraz perspektywy ochrony ich walorów przyrodniczych. Kierownikiem projektu jest dr hab. prof. nadzw. Tadeusz J. Chmielewski. Jest to trzeci co do wartości projekt badawczy na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR przyznany w 2006 r.

W marcu 2007 r. do składu pracowników Zakładu dołącza mgr Szymon Chmielewski - specjalista w zakresie systemów informacji przestrzennej.

W lipcu 2007 r. umiera prof. dr hab. Stanisław Radwan.

W grudniu 2007 r., dzięki dotacjom władz Uczelni, Zakład zakupuje zestaw 10 komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem (m.in. Microstation) i w Sali 031 na Felinie organizuje (przede wszystkim siłami mgr Szymona Chmielewskiego) Studencką Pracownię Grafiki Inżynierskiej. Z inicjatywy Kierownika Zakładu, sali 031 zostaje nadane imię prof. dr hab. Stanisława Radwana.

W lutym 2008 r., dzięki staraniom władz Wydziału, uchwałą Senatu AR, na kierunku kształcenia ochrona środowiska utworzonych zostaje 5 nowych specjalności, w tym - na wniosek i dzięki staraniom Kierownika Zakładu EKiOP - specjalność "Ochrona i kształtowanie krajobrazu". Wydarzenie to ma zasadnicze znaczenie zarówno dla rangi Zakładu w strukturze Wydziału i całej Uczelni, jak i dla perspektyw stworzenia "lubelskiej szkoły studiów krajobrazowych".

W latach 2007 - 2008 Zakład wzbogaca się o 3 doktorantów, zaś w latach 2009 - 2012 o 5 nowych pracowników naukowo-dydaktycznych i 2 pracowników technicznych. Jednocześnie baza lokalowa Zakładu rozszerza się o pokoje 024 i 025. W 2013 roku Zakład wzbogaca się o 1 pracownika technicznego.

 

Pracę w Zakładzie rozpoczynają w kolejności:

 • mgr inż. Barbara Sowińska - (od 2008) specjalista od ochrony krajobrazu kulturowego;
 • dr Dawid Soszyński - (od 2009) specjalista od przyrodniczych uwarunkowań rozwoju osadnictwa;
 • dr inż. Katarzyna Tajchman - (od 2011) specjalista z dziedziny ekologii i genetyki zwierząt łownych - etat techniczny;
 • mgr inż. arch. krajobrazu Agnieszka Kułak - (od 2011) architekt krajobrazu;
 • dr inż. Beata Ferencz - (od 2011) hydrograf i specjalista od geochemii krajobrazu;
 • mgr inż. Weronika Maślanko - (od 2012) specjalista w zakresie ekologii krajobrazu;
 • mgr inż. arch. krajobrazu Malwina Michalik-Śnieżek - (od 2012) architekt krajobrazu;
 • mgr inż. Cyprian Jaruga - (od 2012) specjalista w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu - etat techniczny.
 • mgr inż. Monika Żybura – (od 2013) architekt krajobrazu – etat techniczny.

Młodzi pracownicy naukowi Zakładu systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje.

Mgr inż. Barbara Sowińska w 2009 r. ukończyła roczne studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej pt. Ochrona dziedzictwa kulturowego, a w czerwcu 2011 r.  obroniła na Wydziale Agrobioinżynierii UP w Lublinie rozprawę doktorską pt. Standardy jakości krajobrazu projektowanego Rezerwatu Biosfery "Roztocze - Puszcza Solska", jako instrument kształtowania środowiska obszarów wiejskich, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Tadeusza J. Chmielewskiego.

Mgr Szymon Chmielewski w 2006 r. ukończył podyplomowe studia z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) na Politechnice Warszawskiej, a w latach 2011 i 2012 uczestniczył w specjalistycznych szkoleniach prowadzonych przez firmę ESRI, uzyskując certyfikaty: (1) Ceryfikat ESRI Polska nr: 3IGAD-044/0949 - Wprowadzenie do Geostatystyki (30.10.2011) oraz (2) Certyfikat ESRI Polska nr: 4III-05I/1230 - Community Maps (09.11.2012). W czerwcu 2012 r. obronił na Wydziale Agrobioinżynierii UP w Lublinie rozprawę doktorską pt.: Zastosowanie systemów informacji przestrzennej do badań zmian struktury użytkowania ziemi Równiny Włodawskiej w latach 1971 - 2007, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Słowińskiej - Jurkiewicz. Od 2012 r. jest pracownikiem Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska UP w Lublinie. Mgr inż. Weronika Maślanko w maju 2011 r. otworzyła na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie przewód doktorski pt. Korytarze ekologiczne łosia europejskiego (Alces alces) w Rezerwacie Biosfery Polesie Zachodnie: identyfikacja, ochrona i koncepcja kształtowania. Rozprawę doktorską przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Tadeusza J. Chmielewskiego. Pod kierunkiem dr hab. Tadeusza J. Chmielewskiego rozprawy doktorskie przygotowują także: mgr inż. arch. krajobrazu Agnieszka Kułak oraz mgr inż. arch. krajobrazu Malwina Michalik-Śnieżek. 

W lutym 2013 roku dr inż. Katarzyna Tajchman zostaje pracownikiem naukowo – dydaktycznym i obejmuje stanowisko asystenta. W lipcu 2014 roku wieloletni pracownik UP w Lublinie inż. Lucjan Szydłowski odchodzi na emeryturę. W kolejnych latach miejsce zatrudnienia zmieniają dr inż. Katarzyna Tajchman (2015 r.) oraz dr Dawid Soszyński (2016 r.). Dr Beata Ferencz w 2016 r. uzyskuje grant z Narodowego Centrum Nauki 2015/17/D/ST10/02105 pt. „Hydrologiczne uwarunkowania relacji allometrycznych wybranych poleskich systemów zlewniowo-jeziornych”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2016-2019.W lipcu 2017 roku wieloletni kierownik Zakładu dr hab. Tadeusz J. Chmielewski odchodzi na emeryturę, a dwa miesiące później (od 1 września 2017 roku) w związku z restrukturyzacją Wydziału Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody zostaje włączony w struktury nowo powstałej Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów. Na skutek zaistniałych zmian pełniącym obowiązki kierownika Zakładu zostaje dr Beata Ferencz, natomiast kierownikiem całej Katedry dr hab. Tomasz Mieczan prof. nadzw. UP. W październiku tego samego roku, mgr inż. arch. kraj. Malwina Michalik – Śnieżek oraz mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Kułak uzyskują stopień naukowy doktora. Pod koniec 2017 roku miejsce zatrudnienia zmienia mgr inż. Weronika Maślanko, zaś w lutym 2018 roku dr Agnieszka Kułak. Na początku 2019 r. miejsce zatrudnienia zmienia dr Malwina Michalik – Śnieżek oraz dochodzi do zmiany na stanowisku kierowniczym. Od lutego 2019 r. nowym kierownikiem Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody zostaje dr hab. Monika Tarkowska - Kukuryk.

 

Na początku 2019 r. kadrę pracowników Zakładu stanowi 7 osób, w tym:

 • 5 adiunktów;
 • 2 pracowników technicznych.

 

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne na 6 kierunkach kształcenia: 1) ochrona środowiska, 2) architektura krajobrazu 3) biologia, 4) gospodarka przestrzenna, 5) rolnictwo, 6) BHP.

 

Data aktualizacji 8 kwietnia 2019 r.